مقاله واکنش علف هاي هرز مزارع ذرت به مقادير کود نيتروژن و دزهاي علف کش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در دانش علف هاي هرز از صفحه ۲۱ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: واکنش علف هاي هرز مزارع ذرت به مقادير کود نيتروژن و دزهاي علف کش
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وزن خشک علف هرز
مقاله تلخه
مقاله دوزهاي کاهش يافته
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان مشهدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتيان مسگران محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي بر همکنش کود نيتروژن و علف کش نيکوسولفورون بر علف هاي هرز مزارع ذرت، آزمايشي در مزرعه پژوهشي دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران در سال زراعي ۱۳۸۷ – ۱۳۸۶ به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام شد. فاکتورهاي آزمايشي شامل مقادير مختلف کود نيتروژن (۰، ۱۸۰، ۲۷۰ و ۳۶۰ کيلوگرم در هکتار) و دز علف کش نيکوسولفورون (۰، ۲۰، ۴۰، ۶۰ و ۸۰ گرم ماده موثر در هکتار) بودند. نتايج نشان داد که علف هاي هرز مزارع ذرت نسبت به مقدار بالاي کود نيتروژن (۳۶۰ کيلوگرم در هکتار) واکنش مثبت نشان داده و به جز علف هرز تلخه ساير علف هاي هرز در اين تيمار وزن خشک بيشتري را نسبت به ساير تيمارها به دست آوردند. بهترين دز علف کش جهت کنترل مناسب علف هاي هرز، دزهاي ۶۰ و ۸۰ گرم ماده موثر در هکتار به همراه مقادير کود نيتروژن ۱۸۰ و ۲۷۰ کيلوگرم در هکتار به دست آمد. با افزايش کود نيتروژن به ۳۶۰ کيلوگرم در هکتار جهت کنترل مناسب علف هاي هرز نياز به دزهاي بالاتري از علف کش مي باشد، چرا که با در اختيار داشتن منابع، علف هاي هرز رشد بيشتري مي کنند. نتايج مربوط عملکرد گياه ذرت نيز از روند مشابهي با پاسخ علف هاي هرز نسبت به مقادير کود و علف کش برخوردار بودند که اين ناشي از وابستگي زياد عملکرد گياه زراعي به وزن خشک علف هاي هرز بود. بطور کلي، با در نظر گرفتن عومل اقتصادي و مسايل زيست محيطي مي توان مقدار کود نيتروژن ۲۷۰ کيلوگرم و دوز ۶۰ گرم (ماده موثره) نيکوسولفورون را براي کنترل مناسب علف هاي هرز (تقريبا ۸۵ درصد) و همچنين بالاترين ميزان عملکرد (يازده هزار کيلوگرم در هکتار) توصيه کرد. همچنين براي رسيدن به عملکرد يازده تن در هکتار بايد ۱۸۰ کيلوگرم کود نيتروژن به همراه ۷۰ گرم علف کش و يا ۳۶۰ کيلوگرم کود نيتروژن به همراه ۸۰ گرم علف کش استفاده نمود.