سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هدایت اله حاجی آخوندی میبدی – اعضای هیات علمی, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
غلامحسن رنجبر – اعضای هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
مجتبی وهاب زاده – اعضای هیات علمی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر
اسلام مجیدی هروان – اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی

چکیده:

به منظور آزمایش و اکنش عمل کرد لاین ها و ارقام گندم یک آزمایش مزرعه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با چهار تکرار در دو منطقه، اردکان (شرایط شور ) و مروست (شرایط غیر شور ) استان یزد در سال ۸۱-۸۰ انجام گرفت . ارقام و لاین های شامل کویر، روشن و هشت لاین انتخاب شده از آزمایشات تحمل به شوری بودند . نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین میزان عمل کرد ماده خشک بدون توجه به شرایط کاشت به ترتیب به لاین شماره ٩ و ١٠ مربوط است . در شرایط شور و غیر شور بیشترین میزان عمل کرد دانه به لاین شماره ٦ مربوط بود . کمترین میزان عمل کرد دانه در شرایط شور به لاین های شماره ٥ و ٧ و در شرایط غیر شور به رقم روشن و لاین شماره ٥ مربوط بود . در هر دو شرایط شور و غیر شور رقم روشن بیشترین میزان کاه را تولید کر د. در شرایط شور لاین های شماره ۴، ۶، ۱۰ و رقم کویر بیشترین شاخص برداشت را داشتند . در شرایط غیر شور لاین شماره ٨ بیشترین میزان شاخص برداشت را داشت . شاخص برداشت رقم روشن در هر دو شرایط شور و غیر شور بسیار کم بود. بخاطر عملک رد دانه و شاخص تحمل به تنش ، لاین های شماره DH4-209-1557F3-4 و Vee“S“/Nac/1-66. 22 و ۶ ( ۱-۶۳-۳۱/۳/۱۲۳۰۰/Tob//cno/sx) و ۹ Bank/Vee“S ( ) در مقایسه با بقیه لاین ها و ارقام ، می توانند در شرایط شور و غیر شور، به عنوان ارقام متحمل به شوری معرفی شوند.