سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی صالحی فر – کارشناس ارشد زراعت
جعفر اصغری – اعضا هیئت علمی دانشگاه گیلان
سیدحسین پیمان –
حبیب الله سمیع زاده –

چکیده:

این تحقیق به منظور تعیین مقدار مناسب کود نیتروژن و فسفربرای عملکرد مناسب برنج هیبرید بهار۱انجام شده است دراین تحقیق کود نیتروژن درچهارسطح ۶۵و۹۵و۱۲۵و۱۵۵ کیلوگرم نیتروژن خالص درهکتار و کود فسفر نیز دردو سطح ۵۰و۱۰۰ کیلوگرم فسفر خالص درهکتار بعنوان دوفاکتور درکرت خرد شده وفاصله کشت بعنوان فاکتور اصلی و درقالب اسپلیت پلات فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی و با سه تکرار مورد استفاده قرارگرفت این ازمیاش درمزرعه ازمایشی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان درفصل زراعی ۱۳۸۶ انجام پذیرفت نتایج نشان داد که کود نیتروژن برروی تعدادپنجه دربوته تعداد خوشه درصد دانه های پرووزنهزاردانه اثرمعنی داری را نشان داده است که بکاربردن ۱۵۵ کیلوگرم نیتروژن خالص درهکتار به ترتیب سبب تولید ۲۲/۱۷و۲۱/۷۶و۸۲/۲۲و۲۲/۴۵ تعدادپنجه دربوته تعدادپنجه بارور درصد دانه های پرووزنهزاردانه شده است همچنین بکاربردن ۶۵ کیلوگرم نیتروژن خالص سبب تولید ۲۸/۹۸ درصد دانه پوک شده است که بیشترین مقدار دانه پوک تولیدی را شامل میگردد.