مقاله واکنش عملکرد و اجزاي عملکرد سه رقم مختلف برنج در واکنش به محدوديت منبع و مخزن و کود نيتروژن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۴۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: واکنش عملکرد و اجزاي عملکرد سه رقم مختلف برنج در واکنش به محدوديت منبع و مخزن و کود نيتروژن
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله مخزن
مقاله منبع
مقاله کود نيتروژنه
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تيموريان مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: گلوي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پيردشتي همت اله
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه تاثير مقادير کود نيتروژنه و محدوديت هاي منبع و مخزن بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام مختلف برنج، آزمايشي در سال ۱۳۸۵ در موسسه تحقيقات برنج کشور، معاونت مازندران (آمل)، اجرا شد. آزمايش به صورت کرت هاي دوبار خرد شده (اسپليت اسپليت پلات) در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي و در سه تکرار انجام شد. مقادير کود نيتروژن در سه سطح ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ کيلوگرم در هکتار (از نوع کود اوره) به عنوان عامل اصلي، رقم در سه سطح شامل طارم، شفق و هيبريد GRH1 به عنوان عامل فرعي و محدوديت هاي منبع و مخزن در چهار سطح شامل قطع برگ پرچم، قطع ۳/۱ خوشه، قطع ساير برگ ها و شاهد به عنوان عامل فرعي فرعي در نظر گرفته شد. نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد که مقادير کود نيتروژن تنها روي طول خوشه اثر معني داري دارد اما اثر رقم و محدوديت هاي منبع و مخزن روي صفاتي نظير تعداد دانه در خوشه، وزن هزاردانه، طول خوشه، درصد باروري و دانه هاي پوک معني دار شده است. برنج هيببريد  GRH1 بالاترين عملکرد دانه، بيوماس، طول خوشه، تعداد دانه هاي پر، تعداد دانه هاي پوک و تعداد کل دانه را به خود اختصاص داد. در اين پژوهش، تاثير اعمال تيمارهاي محدوديت هاي منبع و مخزن بر عملکرد دانه بسيار معني دار (در سطح ۱ درصد) بود. در بررسي اثرات تيمارهاي محدوديت منبع و مخزن، مقايسه ميانگين ها نشان داد که تيمار شاهد با ميانگين عملکرد (۲۸/۶ تن در هکتار) داراي بيش ترين عملکرد و تيمار قطع ساير برگ ها به جز برگ پرچم با ميانگين (۵۷/۴ تن در هکتار) کم ترين عملکرد را دارا بودند. همچنين، در اين آزمايش عملکرد بيولوژيک (۷۶/r=0) و شاخص برداشت (۵۰/r=0) بيشترين همبستگي مثبت و معني دار را با عملکرد دانه نشان دادند. به طورکلي، مي توان گفت که ارقامي مانند شفق و هيبريد GRH1 در مقايسه با رقم طارم (بومي) داراي گنجايش مخزن بالاتري مي باشند.