مقاله واکنش عملکرد و اجزاي عملکرد سه رقم گلرنگ بهاره به تنش شوري در مراحل مختلف رشد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: واکنش عملکرد و اجزاي عملکرد سه رقم گلرنگ بهاره به تنش شوري در مراحل مختلف رشد
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلرنگ
مقاله ارقام
مقاله عملکرد
مقاله درصد روغن
مقاله شوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جامي الاحمدي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: بهداني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنش شوري يکي از مهم ترين تنش هاي محيطي است که توليدات کشاورزي را در ايران با محدوديت مواجه ساخته است و از اين رو معرفي ارقام مناسبي که داراي عملکرد مطلوب در شرايط تنش شوري باشند، موجب افزايش بازده توليد مي شود. به منظور مطالعه واکنش ارقام گلرنگ بهاره به تنش شوري، آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه بيرجند انجام شد. سه زمان اعمال تنش شوري، در مراحل شاخه دهي، تکمه دهي و گلدهي، به عنوان تيمار اصلي و سه ژنوتيپ گلرنگ شامل محلي اصفهان، PI، و IL111 به عنوان تيمار فرعي در نظر گرفته شدند. تنش شوري با استفاده از آبي با شوري ۸٫۶ دسي زيمنس بر متر اعمال شد. نتايج حاصل نشان داد که در کل شوري تاثير غيرمعني داري بر اجزا عملکرد ارقام گذاشت، ولي برآيند همين تغييرات اندک سبب شد که عملکرد بذر و روغن و درصد روغن به طور معني داري تحت تاثير زمان اعمال شوري قرار گيرند. ارقام مورد بررسي نيز از نظر عملکرد دانه و روغن و اکثر اجزا عملکرد با يکديگر تفاوت نشان دادند و از اين نظر رقم محلي اصفهان برتري قابل ملاحظه اي نسبت به دو رقم ديگر نشان داد. برش دهي اثر متقابل ارقام در هر سطح شوري نشان داد که تفاوت عمده بين ارقام به واکنش آنها به شوري اعمال شده در زمان تکمه دهي برمي گشت و در اين زمان رقم محلي اصفهان برتري محسوسي از جنبه تعداد و وزن بذور توليدي نسبت به دو رقم ديگر نشان داد. در کل به نظر مي رسد که رقم محلي اصفهان، خوپذيري بيشتري به شرايط آبياري با آب شور داشته و در صورتي که در حدفاصل بين زمان تکمه دهي تا گلدهي کامل، با آب شيرين آبياري شود، مي تواند عملکرد قابل قبولي توليد نمايد.