سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا عنایت قلی زاده – کارشناس ارشد دانشگاه آزادشوشتر
شاپور لرزاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر مقادیر کود نیتروژنه برعملکرد و اجزای عملکرد ارقام پرمحصول و هیبرید بهار-۱ برنج آزمایش مزرعه ای دردانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر بصورت کرتهای خردشده درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار درسال زراعی ۸۶-۸۵ انجام گرفت کرت های اصلی شامل سطوح مختلف کود نیتروژنه شامل N0-0 N3=200 N2=175 N1=150 کیلوگرم نیتروژن خالص ازمنبع کود اوره و کرتهای فرعی شامل ژنوتیپ های برنج دانیال LD183 شفق و هیبرید بهار-۱ بود نتایج بدست آمده نشان داد که بین مقادیر مختلف کود نیتروژنه برروی صفاتی مانندعملکرد دانه تعداددانه درخوشه درصدباروری خوشه اختلاف معنی داری وجود دارد همچنی ن اثرارقام برروی تمامی صفات مورد مطالعه اختلاف معنی داری مشاهده گردید اثرمتقابل کود نیتروژنه و رقم برروی وزنهزاردانه درصد باروری خوشه دانه نیز معن یدار بود