سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رهام آقائی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
هوشنگ فرجی – استادیار دانشگاه یاسوج
عبدالصمد کلیدری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
عیسی افشار – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:

به منظور تعیین اثر تاریخ کاشت و تراکم بهینه بوته بر عملکرد کلز ا، پژوهشی در سال زراعی ۱۳۸۴/۱۳۸۵ در منطقه یاسوج اجرا گردید . آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار پیاده شد. عوامل آزمایش شامل سه سطح تاریخ کاشت( ۳۰ شهریور، ۲۰ مهر و ۱۰ آبانماه) و تراکم بوته در سه سطح ( ۳۰، ۵۰ و ۷۰ بوته در متر مربع ) بودند. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه در تاریخ کاشت دوم به میزان ۵۳۲۰ کیلوگرم در هکتار به دست آمد. کشت زود هنگام و تاخیر در زمان کاشت به ترتیب موجب کاهش ۱۶/۲ و ۱۷/۷ درصدی عملکرد دانه گردید. تراکم بوته تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه نداشت و تراکم بوته در سطح دوم ( ۵۰ بوته در متر مربع) بیشترین عملکرد را داشت و سطوح اول و سوم تراکم به ترتیب کاهش ۲/۲ و ۱/۹ درصدی عملکرد را در پی داشت. اثر متقابل تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه معنی دار گردید. بیشترین عملکرد ( ۶۵۳۰ کیلوگرم) در هکتار در تراکم دوم و تاریخ کاشت اول و کمترین عملکرد ( ۴۱۰۰ کیلوگرم در هکتار ) در تراکم سوم و تاریخ کاشت سوم به دست آمد. به طور کلی نتایج نشان داد که با تاخیر در زمان کاشت و افزایش تراکم بوته، عملکرد دانه کلزا کاهش می یابد.