سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهمن تقدیری – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
گودرز احمدوند – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

با توجه به اهمیت اثر فاصله کاشت بر عملکرد و اجز ا عملکرد چهار رقم آفتابگردان آزمایشی بصورت فا کتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی درسه تکرار در مر کز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان اجرا شد . تیمار های آزمایشی شامل چهار رقم آفتابگردان آذرگل ، زاریا، رکورد و مهر از ارقام اصلاح شده روغنی و چهار فاصله بوته ۳۰، ۲۵، ۲۰ و ۱۵ سانتی متر در روی ردیف ها ی کاشتی به فاصله ٦٥ سانتی متر که به ترتیب تراکم ها یی معادل ۵۱۲۸۰، ۶۱۵۳۰، ۷۶۹۲۰ و ۱۰۲۵۶۰ گیاه در هکتار را ایجاد کردند.در این آزمایش صفاتی نظیر عمل ک رد دانه ، عملک رد بیولو ژیکی، شاخص برداشت، تعداد دانه پو ک در طبق و اجزا عملکرد شامل تعداد دانه پر در هر طبق و وزن صددانه اندازه گیری یا محاسبه شدند . نتایج نشان داد که اثر رقم بر عمل کرد دانه ، شاخص برداشت ، وزن صددانه و تعداد دانه پوک در طبق بسیار معنی دار بود ، در حال یکه عمل کرد بیولو ژیکی و تعداد دانه پر در طبق تحت تاثیر رقم قرار نگرفتند . عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیکی و وزن صددانه بطور بسیار معنی داری تحت تاثیر فاصله کاشت قرار گرفتند ، بیشترین عملکرد دانه به میزان ۴۴۲/۱ گرم در مترمربع به رقم آذرگل اختصاص داشت . اثر فاصله کاشت بر تعداد دانه پر در طبق معنی دار و بر شاخص برد اشت و تعداد دانه پو ک در طبقغیر معنی دار بود . با کاهش فاصله کاشت عملکرد دانه و بیولو ژیکی افزایش و اجزا عملکرد کاهش یافتند . اثر متقابل رقم و فاصله کاشت نیز بر عملکرد دانه و بیولو ژیکی و تعداد دانه پر وپو ک در طبق معنی دار وبر وزن صددانه و شاخص برداشت غیر معنی دار بود. بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب به میزان ۵۱۶/۳ و ۲۳۸ گرم در متر مربع به رقم آذرگل در فاصله کاشت ١٥ سانتی متر و رقم رکورد در فاصله کاشت ٣٠ سانتی متر اختصاص داشت.