سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل فرجی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عمل ک رد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ کانولای بهاره ، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی ، در چهار تکرار و به مدت دو سال زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد اجرا شد . چهار تاریخ کاشت ( ١٥ آبان، ٣٠ آبان ، ١٥ آذر و ٣٠ آذر ) در کرت های اصلی و چهار ژنوتیپ (هایولا ٤٠١ ، اس‐ ٣، کوانتوم و آپشن ٥٠٠ ) در کرت ها ی فرعی قرار گرفتند. وجود دماهای خنک تر در سال اول آزمایش نسبت به سال دوم، باعث افزایش معنی دار تعداد غلاف در بوته و وزن هزار دانه گردید ، امابه دلیل کاهش تعداد ساعات آفتابی و در نتیجه کاهش تعداد دانه در غلاف، اثر سال بر عملکرد دانه از نظر آماری معنی دار نبود . نتایج تجزیه مرکب نشان داد که عملکرد دانه در تاریخ های کشت اول ، دوم، سوم و چهارم به ترتیب ۳۴۱۷، ۳۴۳۱، ۲۹۴۵ و ۲۳۵۸ کیلوگرم در هکتار بود . هیبریدهایولا ٤٠١ با تولید تعداد غلاف بیشتر در بوته و وزن هزار دانه بالاتر توانست عملکرد دانه بیشتری تولید کند. میانگین عملکرد دانه در ژنوتیپ های هایولا ٤٠١ ، سین ٣، کوانتوم و آپشن ٥٠٠ به ترتیب ۳۴۵۷، ۲۸۶۳، ۲۷۶۳ و ۳۰۶۸ کیلوگرم در هکتار بود.