سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هوشنگ فرجی – استادیار دانشگاه یاسوج
علی گودرزی – کارشناس ارشد جهاد کشاورزی شهرستان نورآباد ممسنی

چکیده:

به منظور تعیین تاریخ کاشت بهینه گندم در شهرستان ممسنی، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۶/۱۳۸۵ به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو عامل رقم و تاریخ کاشت در چهار تکرار اجر ا گردید . عامل رقم در سه سطح شامل ارقام فلات ، شیراز و چمران و عامل تاریخ کاشت نیز شامل سه سطح ۲۰ آبان ، ۱۵ آذر و ۱۰ دیماه بود . نتایج نشان داد که تاثیر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد دانه معنی دار گردید. بیشترین عملکرد دانه در تاریخ کاشت ۱۵ آذرماه به دست آمد که نسبت به تاریخ کاشت ۲۰ آبان، ۲۴ درصد و نسبت به تاریخ کاشت ۱۰ دیماه، ۳۵ درصد برتری داشت . هر سه جزء عملکرد دانه در تاریخ کاشت ۱۵ آذر بیشتر از دو تاریخ کاشت دیگر بود. عملکرد رقم شیراز بیشتر از دو رقم دیگر بود. تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در متر مربع در رقم شیراز نسبت به دو رقم دیگر، بیشتر بود.