سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شهرزاد غنی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهدی عزیزی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

به منظور بررسی فیزیولوژیکی واکنش ۹ رقم کلزای بهاره مقاوم به سرما در کشت های پاییزه از سه جنس Brassica. rapa B. juncea،B. napus آزمایشی در سه تاریخ کاشت مهرماه، آبان ماه و اسفند ماه در مشهد و در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار طرح ریزی و اجرا شد و نتایج جداگانه به دست آمده از واکنش ارقام در هر تاریخ کاشت، مورد تجزیه مرکب کلی قرار گرفت. صفات مورد مطالعه در این آزمایش شامل LAI ، NAR ، SLA ، LAD ،FDM، CGR،RGR و عملکرد دانه بودند. نتایج نشان داد که ارقام هیبرید زودرس Hyola401 ،Hyola330 از (B. napus) ضمن برتری مشخص درغالب پارامترهای رشد از جمله وزن خشک در مرحله گلدهی ، سرعت رشد محصول ، سرعت جذب خالص و … عملکرد بالاتری را در مقایسه با سایر ارقام و گونه های کلزا تولید نمودند. رقم B. rapa از نظر میانگین کلی عملکرد در رتبه دوم و B. juncea در رتبه سوم قرار گرفتند. همین روند تقریبا برای پارامترهای رشد در این دو گونه نیز تکرار شد.