سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرزین عبدالهی – دانشجوی دکترای زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
فرهاد مهاجری – دانشجوی دکترای زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
یحیی امام – استاد بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور بررسی واکنش مراحل مختلف جوانه زنی بذرهای ارقام کلزا به شوری، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۴ تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل ۶ رقم کلزا (زرفام، اکاپی، آرجی اس، هایولا، اپرا و طلایه ) و زمان اعمال تنش شامل شاهد (بدون تنش )، مرحله آبنوشی بذر ، تنش بعد از ظهور ریشه چه، تنش در اواسط جوانه زنی و تنش در انتهای جوانه زنی بودند. کمترین درصد جوانه زنی (۶۷/۱) در تیمار تنش شوری بعد از ظهور ریشه چه و بیشترین درصد جوانه زنی در تیمارهای شاهد (۹۵/۵) و تنش شوری در مراحل آخر جوانه زنی (۹۳/۰۰) مشاهده گردید. در پایان آزمایش، بیشترین و کمترین درصد جوانه زنی به ترتیب در ارقام اکاپی و زرفام مشاهده شد . بیشترین کاهش رشد طولی و وزن تر ریشه چه و ساقه چه در تیمار تنشبعد از ظهور ریشه چه به دست آمد . تنش شوری در انتهای مرحله جوانه زنی نتوانست موجب کاهش معنی دار این صفات نس بت به شاهد شود . نتایج این مطالعه نشان دادند که حساسترین مرحله جوانه زنی کلزا به تنش شوری، مرحله بعد از خروج ریشه چه می باشد و به طور کلی کلزا در مراحل انتهایی جوانه زنی به شوری متحمل است. در این مطالعه، رقم زرفام یکی از حساسترین و رقم اکاپی یکی از مقاومترین ارقام کلزا به تنش شوری بودند.