مقاله واکنش مقادير کلروفيل هاي a و b، پرولين و عملکرد گياه ذرت (SC704) به تنش نوري و سطوح مختلف تراکم بوته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي به زراعي(تنش هاي محيطي در علوم گياهي) از صفحه ۲۹ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: واکنش مقادير کلروفيل هاي a و b، پرولين و عملکرد گياه ذرت (SC704) به تنش نوري و سطوح مختلف تراکم بوته
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلروفيل هاي a و b
مقاله پرولين
مقاله ذرت
مقاله تنش نوري
مقاله تراکم بوته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرقاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: خدابنده ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: بانكه ساز احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي واکنش مقادير کلروفيل هاي a وb، پرولين و عملکرد گياه ذرت (SC704) به تنش نوري و سطوح مختلف تراکم بوته، آزمايشي به صورت اسپليت پلات در قالب بلوك هاي كامل تصادفي با ۳ تكرار در سال ۱۳۷۵ و در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج اجرا شد. تيمارهاي آزمايشي شامل: ميزان نور در دو سطح شامل ۱۰۰ درصد نور (شاهد) و ۲۳ درصد نور و تراکم (D) بر اساس فاصله بوته روي رديف در سه سطح شامل: ۸ سانتي متر (d1) سانتي متر (d2) و ۲۲ سانتي متر (d3) در نظر گرفته شد. نتايج تجزيه واريانس آزمايش نشان داد، اثر تراکم بر مقادير کلروفيل هاي a، b و پرولين معني دار نشد. در اين شرايط بيشترين ميزان کلروفيل هاي a و b به ترتيب با ۱٫۹۵ و ۰٫۵۵ ميلي گرم در گرم و پرولين ۰٫۰۱۲ ميکروگرم در گرم در فاصله بوته روي رديف ۸ سانتي متر حاصل شد. اثر نور بر مقادير کلروفيل هاي a و b در سطح ۵ درصد معني دار ولي بر ميزان پرولين معني دار نشد. در اين شرايط بيشترين ميزان کلروفيل هاي a و b به ترتيب با ۲٫۳۰، ۰٫۶۷ ميلي گرم در گرم و پرولين با ۰٫۰۱۵ ميکروگرم در گرم به تيمار تنش نوري اختصاص يافت. اثر متقابل تنش نوري و سطوح مختلف تراکم بر ميزان کلروفيل هاي a، b و ميزان پرولين برگ غير معني دار ولي بر عملکرد دانه و عملکرد خشک علوفه معني دار شد. در اين شرايط بيشترين ميزان عملکرد دانه با ۲۰۰۰ کيلوگرم در هکتار به فاصله روي رديف ۲۲ سانتي متر تعلق داشت.