سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
دیاکو عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، مهاباد، ایران
محمد جواد نظری دلجو – استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، مهاباد، ایران

چکیده:
ماندگاری و قطر گل، طول ساقه گل دهنده، ساقه های گلدهنده مستحکم و بدون عارضه خمیدگی از مهمترین شاخصهای کیفیت گل شاخه بریده ژربرا محسوب میشوند. اخیرا ارقام بسیار متنوع ژربرای شاخه بریده از نظر رنگ و شکل گل آذین و کیفیت پسازبرداشت تولید و در سطح وسیعی در دنیا و از جمله ایران بهطور تجاری در حال کشت و عرضه میباشند که از نظر نیازهای آبوهوایی عکس العملهای متفاوتی از خود نشان میدهند. این آزمایش به منظور ارزیابی شاخصها و کیفیت پس از برداشت ژربرای شاخه بریده ‘Tropic Blend’ ا Gerbera jamesonii تحت تاثیر دماهای مختلف محیط کشت (۱±۲۳ و ۱±۲۸ درجه سانتیگراد) براساس طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار در گلخانه هیدروپونیک طراحی و اجرا گردید. بر اساس نتایج آزمایش، قطر دیسک خارجی گل آذین، قطر ساقه گل دهنده در ناحیه زیر گل آذین، ارتفاع ساقه گل دهنده، جذب نسبی آب، ماندگاری و وزن تر گل به طور معنی داری تحت تاثیر دما قرار گرفت (۰٫۰۵>p) . براساس نتایج مقایسات میانگین بیشترین ماندگاری گل، ارتفاع ساقه گلدهنده، وزن تر گل، قطر دیسک گل آذین و قطر ساقه گل دهنده در دمای ۱±۲۳ درجه سانتیگراد، لیکن بیشترین جذب نسبی آب در دمای ۱±۲۸ درجه سانتیگراد مشاهده گردید. براساس نتایج آزمایش دمای ۱±۲۳ درجه سانتیگراد منجر به بهبود پارامترهای کیفی گل بویژه قطر ساقه، قطر گل و دوام عمر پس ازبرداشت ژربرا رقم ‘Tropic Blend’ میگردد.