سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سلیم فرزانه – اداره اصلاح و تهیه بذر چغندرقند اردبیل
سرالله گالشی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
افشین سلطانی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
جواد رضایی – مرکز تحق یقات پنبه کشور

چکیده:

در جوانه زنی بذر گیاهان زراعی مولفه های سرعت جوانه زنی درصد جوانه زنی یکواختی جوانه زنی از اهمیت زیادی برخوردار است ممکن است میزان حساسیت هر یک از این مولفه ها به تنش های محیطی مانند تنش خشکی متفاوت باشد.