سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کبری شعبان نژاد – مرکز آموزشی درمانی ۱۷ شهریور رشت – مرکز بهداشت استان گیلان
زهرا صدیق طلب – مرکز آموزشی درمانی ۱۷ شهریور رشت – مرکز بهداشت استان گیلان
زهره حق شناس – مرکز آموزشی درمانی ۱۷ شهریور رشت – مرکز بهداشت استان گیلان
کافیه خلقی – مرکز آموزشی درمانی ۱۷ شهریور رشت – مرکز بهداشت استان گیلان

چکیده:

بلایا آسیب های روانی شدیدی به همراه دارند . با این که آسیب های روحی نسبت به آسیب های جسمی کمتـر قابـل مشاهده هستند، ولی زمان لازم جهت بهبود این آلام بـه مراتـب بیـشتر از خـسارت مـالی و یـا آسـیب هـای جـسمی اسـت . واکنش های روانی مردم پس از وقوع بلایا متفاوت است . باید آنها را شناخت و متناسب با آن ها رفتار کرد . هدف و محتوا : هدف امدادگران و کارکنان بهداشت، شامل کاهش تنش ها و بازگرداندن آرامش ، فـراهم نمـودن انگیـزه کـار و فعالیت و مشارکت در امور پس از بلایا ، در آسیب دیدگان می باشد انسانها در رویارویی با بلایا و حوادث واکنش هایی از خـود بروز می دهند که می توان آن ها را به پنج مرحله تقسیم نمود ۱٫ ـ مرحله تماس با ضربه ، که درچند دقیقه اول پـس از حادثـه بروز می کند . دراین مرحله افراد دچار ترس و وحشت ش ده و بهت زده اند ومعمولاً کوتاه مدت و زود گذر است و قبل از رسیدن امداد گران به پایان می رسد ۲٫ ـ مرحله برخورد شجاعانه یا قهرمان گرایی ، که درساعات اولیه وقوع حادثه بروز می کند . دراینجا افراد، داوطلبانه در امداد رسانی کمک می کنند، و با دیگران ارتباط و همبستگی ایجاد می کنند، بـا گذشـت وایثـار عمـل مـی کنند . امدادگران باید وضعیت افراد را درک کنند و با هدایت هوشمندانه ، فعالیتهای مردم را درجهت مناسب هدایت نمایند ۳٫ ـ مرحله شادمانی یا فراموش کردن غم ، معمولاً یک هفته تا چند ماه بعد از حادثه بروز می کند . افراد با رسیدن نیروهای کمکـی وتوزیع کمک های مردمی امیدوار شده و حالت آرامش بدست می آورند . کمک رسانی دراین مرحلـه بـسیار مهـم بـوده و باعـث سرعت در پیدایش تعادل روانی شده و از ایجاد اختلالات روانی ـ عاطفی جلوگیری می نماید ۴٫ ـ مرحله مواجهه با واقعیـت کـه در طی سه ماه بعد از وقوع حادث ه بروز می کند . افراد تازه متوجه وسعت خسارت شده و روحیـه خـود را مجـدداً از دسـت مـیدهند . روحیه امید و اعتماد را باید در آنها تقویت نمود ۵٫ ـ مرحله آخر ، تجدید سازمان است که ۵ ماه تا یکـسال بعـد از وقـوع حادثه بروز می کند . افراد شروع به باز سازی زندگی می کنند و درص ورت رسیدن به این مرحله ، منجر به باقی مانـدن احـساس ناراحتی و دشمنی درونی می گردند . در این مرحله مسئولین باید مانع سرگردانی و بلا تکلیفی مردم گردنـد وآن هـا را فعالانـه درامر بازسازی مشارکت دهند . نتیجه : آگاهی از این واکنش ها کمک می کند تا عکس العملهای روانی آس یب دیدگان را بشناسیم و نحـوه برخـورد بـا آنـان را دریابیم . اقدام متناسب با این حالت ها مردم را منسجم کرده وبه آن ها انگیزه می دهد تا با حـوادث دسـت وپنجـه نـرم کننـد . هدف نهایی رسیدن هر چه سریعتر بازماندگان به مرحله تجدید سازمان است . دراین مقاله سعی شده است تا با ار ایه راهکارهایی از بروز مشکلات روانی پس از بحران به تفصیل شرح داده شود .