سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
فرهام جلیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان گروه آبخیز داری ارسنجان
حسین قره داغی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان گروه آبخیز داری ارسنجان
محمد فرجی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان گروه آبخیز داری ارسنجان

چکیده:
این پژوهش به منظور بررسی اثر پخش سیلاب بر ویژگی های شیمیایی خاک ایستگاه آبدهگاه باشت واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شد. جهت بررسی فاکتورهای مورد اندازه گیری پس از بازدید صحرایی در ایستگاه پخش سیلاب باشت که هدایت سیلاب ها بالا دست به داخل آن انجام می شود ۴ شبکه یا سایت مطالعاتی انتخاب شد. منطقه ای نیز به عنوان سایت شاهد (فاقد عملیات پخش سیلاب) در نظر گرفته شد علاوه بر مجاورت این منطقه شاهد با منطقه پخش سیلاب این منطقه شاهد از نظر بعضی از فاکتورها مانند حضور دام و شرایط محیطی و خصوصیات توپوگرافیک با سایت های پخش سیلاب مشابه یود در هر یک از سایت های نمونه برداری با استفاده از روش تصادفی- سیستماتیک سه ترانسکت ۱۰۰ متری و تعداد ۲۵ پلات ۱×۱ متر مربعی اقدام به برداشت شد. در داخل هر پلات ویژگی های از قبیل عماصر ازت، فسفر، پتاسیم ، کلسیم، سدیم موجود در خاک، Ec و pH خاک اندازه گیری شد نتایج نشان داد که با توجه به سطح معنی داری آزمون T نتیجه می شود که بین خاک عمق دوم شبکه ۱ و شاهد به غیر از میران pH و ازت که اختلاف معنی داری را نشان نمی دهد در سایر موارد اختلاف معنی دار در سطح ۹۹ درصد وجود دارد. همچنین با توجه به سطح معنی داری آزمون t بین خاک عمق دوم شبکه ۴ و شاهد اختلاف معنی دار در سطح ۹۹ درصد وجود دارد مگر در مورد Na،P ،pH و Ca که فاقد اختلاف معنی دار با خاک منطقه شاهد هستند.