سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
نرگس جان قربان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج گروه کشاورزی یاسوج
مهدی حسینی فرهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج گروه کشاورزی یاسوج

چکیده:
پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر سالیسیلیک اسید و کلبرون بر ویژگی های کیفی گوجه فرنگی رقم دافنیس در کشت گلخانه ای در سال ۱۳۹۲ انجام شد آزمایش در گلخانه تجاری کشت گوجه فرنگی در شهر سی سخت به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار انجام شد فاکتور اول اسید سالیسیلیک در غلظت های ۰، ۲۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ میلی گرم در لیتر و فاکتور دوم کلبرون در غلظت های ۰، ۲/۵، ۵ و ۷/۵ گرم در لیتر بود. صفاتی از قبیل مواد جامد محلول، اسیدیته آب میوه و پ هاش آب میوه مورد اندازه گیری قرار گرفت . نتایج نشان داد تیمار سالیسیلیک اسید تنها بر صفت پ هاش آب میوه گوجه فرنگی در سطح احتمال ۱% معنی دار بود اما تیمار کلبرون در هیچکدام از صفات اندازه گیری شده اثر معنی داری از خود نشان نداد. برهمکنش سالیسیلیک اسید و کلبرون بر روی هیچ یک از ویزگی های اندازه گیری شده اثر معنی داری از خود نشان نداد . بیشترین مواد جامد محلول، اسیدیته آب میوه و پ هاش آب میوه مربوط به بر همکنش تیمار ۴۰۰ میلی گرم در لیتر سالیسیلیک اسید و تیمار ۵ گرم در لیتر کلبرون بود. بر اساس نتایج پژوهش حاضر تیمار ۴۰۰ میلی گرم در لیتر سالیسیلیک اسید و تیمار ۵ گرم در لیتر کلبرون به منظور بهبود ویژگی های کیفی گوجه فرنگی رقم دافنیس در شرایط کشت گلخانه ای قابل توصیه است.