مقاله واکنش پانزده رقم و لاين پيشرفته گندم آبي به تريپس (.Haplothrips tritici K) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۲۱۹ تا ۲۳۱ منتشر شده است.
نام: واکنش پانزده رقم و لاين پيشرفته گندم آبي به تريپس (.Haplothrips tritici K)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله تريپس گندم
مقاله واكنش ارقام
مقاله عملکرد دانه
مقاله وزن هزار دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: افيوني داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تريپس گندمHaplothrips tririci K. (Thysanoptera, Phlaethripidae)  یکي از آفات گندم است که يکي از روش هاي پيشنهاد شده براي مبارزه با آن استفاده از ارقام مقاوم است. در تحقيقي كه طي دو سال زراعي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ در استان اصفهان (منطقه گلپايگان) اجرا شد، واكنش پانزده رقم و لاين پيشرفته گندم نسبت به تريپس گندم ارزيابي شد. ارقام و لاين ها در دو قطعه زمين مجزا و در هر قطعه در قالب طرح آماري بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار کاشته شدند. يكي از قطعات تا پايان فصل چهار مرتبه با سم فنيتروتيون سم پاشي و قطعه ديگر همزمان آب پاشي شد. نمونه برداري از تريپس هاي بالغ در مرحله گلدهي نمونه برداري از پوره ها در مراحل شيري و خميري شدن دانه ها در هر كرت انجام شد. در زمان برداشت عملكرد دانه هر كرت و وزن هزار دانه در قطعه هاي سمپاشي شده وسمپاشي نشده نيز تعيين شد. تجزيه واريانس مركب دو ساله براي قطعات سمپاشي نشده نشان داد كه بين ارقام از نظر جمعيت حشره بالغ اختلاف معني دار وجود ندارد اما از نظر جمعيت پوره ها بين آن ها اختلاف معني دار وجود داشت. رقم هاي شتردندان و روشن به ترتيب با ۸٫۶۹ و ۸٫۷۳ پوره در سنبله كمترين و لاينM-78-20  و رقم بركت به ترتيب با ۲۰٫۹ و ۱۹۷۱ پوره در سنبله بيشترين جمعيت پوره را داشتند. رقم بركت با وجود آلودگي بالا به پوره، كمترين درصد كاهش عملكرددانه و وزن هزاردانه را داشت. بر اساس شاخص SSI براي هزاردانه نيز رقم بركت با دارا بودن كمترين مقدار اين شاخص به ميزان ۰٫۱۵۱ متحمل ترين و رقم پيشتاز با شاخص ۲٫۴۷۲ حساس ترين رقم به خسارت تريپس بود. رقم سپاهان با دارا بودن SSI  معادل ۰٫۳۳۷ از ارقام متحمل به تريپس ارزيابي شد. قطعات سمپاشي شده و سمپاشي نشده از نظر عملكرد دانه اختلاف معني دار با يكديگر نداشتند اما ميانگين وزن هزار دانه در قطعه سمپاشي نشده به طور معني دار كمتر از قطعه سمپاشي شده بود.