سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمن حسن نژادیان فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
یحیی امام – استاد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

پژوهشی مزرعه ای به منظور بررسی اثر متقابل سطوح متفاوت کود سرک نیتروژن (۰، ۶۰ و ۱۲۰ kg/ha) و چند رقم ذرت شیرین (Zea mays saccharata ) ا (S.C 403 ،Chase ،S.C 405 و S.C404) بر عملکرد بیولوژیک و اجزای عملکرد ذرت شیرین در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در تابستان ۸۶ با استفاده از طرح اسپلیت پلات انجام گرفت . نتایج این پژوهش نشان داد رقم خارجی Chase در سطح ۶۰kg/h و رقم ایرانی S.C404 در سطح ۱۲۰kg/h نیتروژن بیشترین وزن خشک بلال را داشتند . با افزایش مصرف کود سرک نیتروژن عملکرد بیولوژیک در ارقام مختلف افزایش یافت. در این پژوهش سه رقم ذرت شیرین ایرانی بر خلاف رقم خارجی ، در سطح کودی ۱۲۰kg/h نیتروژن، بیشترین تعداد بلال در بوته را تولید کردند. تعداد دانه در بلال در تمامی ارقام تا سطح کودی ۱۲۰kgN/h افزایش نشان داد.