مقاله واکنش ژنوتيپ هاي گوجه فرنگي به بيماري شانکر آلترناريايي ساقه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۴۳۷ تا ۴۴۹ منتشر شده است.
نام: واکنش ژنوتيپ هاي گوجه فرنگي به بيماري شانکر آلترناريايي ساقه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوجه فرنگي
مقاله ژنوتيپ ها
مقاله شانکر ساقه
مقاله Alternaria alternata
مقاله مقاومت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجيان فر رامين
جناب آقای / سرکار خانم: زربخش عبدالجميل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
واکنش بيست و دو ژنوتيپ گوجه فرنگي در مزرعه و گلخانه به يک جدايه مهاجم و بيماريزاي قارچ عامل شانکر ساقه (Alternaria alternata f.sp. lycopersici)  با انجام آلودگي مصنوعي مورد ارزيابي قرار گرفت. گياهچه هاي ژنوتيپ هاي گوجه فرنگي پس از انتقال نشا به خطوط کاشت در مزرعه و يا به گلدان هاي پلاستيکي در گلخانه، با سوسپانسيون جدايه قارچ عامل بيماري به ميزان ۱۰۶ اسپور در ميلي ليتر به طور جداگانه مايه زني شدند. آزمايش مزرعه اي در قالب طرح آماري بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار و آزمايش گلخانه اي در قالب طرح آماري کاملا تصادفي با چهار تکرار به اجرا در آمد. پس از ظهور علايم بيماري در مزرعه و گلخانه، يادداشت برداري از صفات مختلف از جمله نمره آلودگي انجام شد. نتايج ارزيابي هاي مزرعه اي و گلخانه اي نشان داد که ارقام King stone، FDT202  وEarly orbano VF  به ترتيب با ميانگين نمره آلودگي ۶۲/۱، ۰۲/۲ و ۱۱/۲ در آزمايش مزرعه اي و ميانگين نمره آلودگي ۲۵/۱، ۹۵/۱ و ۸/۱ در آزمايش گلخانه اي و هيبريد suuny×Sp-100 با نمره آلودگي ۵۵/۱ در مزرعه و ۸/۱ در گلخانه، کمترين نمره آلودگي را داشتند و به عنوان ژنوتيپ هاي مقاوم به اين بيماري شناخته شدند. علاوه بر شاهد حساس آزمايش، رقم Peto early ch  و لاين هاي L106،L109  و L107 با دارا بودن بيشترين نمره آلودگي در هر دو آزمايش مزرعه اي و گلخانه، به عنوان حساس ترين ژنوتيپ ها به بيماري شانکر ساقه شناخته شدند.