سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهمن عبدالرحمنی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، مراغه

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم های مختلف بر روی قدرت پنجه زنی ارقام گندم و همچنین تعیین مناسب ترین میزان بذر در ارقام گندم با توان پنجه زنی متفاوت ، این تحقیق با چهار میزان بذر ۲۵۰، ۳۵۰، ۴۵۰ و ۵۵۰ بذر در متر مربع و ارقام گندم در شش سطح که شامل سه رقم با قدرت پنجه زنی زیاد ، متوسط و کم به ترتیب V1=Azar2 و V2=10Ghazagestan98-99 و V3=Kiraj/87-zhong291 و سه رقم با وزن هزار دانه کم، متوسط و زیاد به ترتیب: V4=885K1.1//1D13.1/MLT/3/YE2453 و V5 = Gun91/ Karl و V6 = Fenkang15/ sefid در سه تکرار و به مدت دو سال اجرا شد . نتایج تجزیه مر کب داده ها نشان داد که اثر رقم بر روی صفات : ارتفاع بوته، درصد پوشش سبز زمین در مرحله گلدهی ، طول سنبله و وزن هزار دانه در سطح احتمال ١ درصد و بر روی تعداد روز تا مرحلهرسیدگی، درجه باردهی و عمل ک رد دانه در سطح احتمال ٥ درصد معنی دار بود . اثر میزان بذر بر روی صفات : تعداد سنبله در متر مربع و تعداد دانه در سنبله در سطح احتمال ١ درصد و بر روی طول سنبله در سطح احتمال ٥درصد معنی دار بود . هیچ یک از صفات تحت تاثیر اثر متقابل رقم * میزان بذر قرار نگرفتند . بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، با توجه به این که در ارقام ۱ و ۴ و ۵ بین میزان ها ی مختلف بذر در واحد سطح اختلاف معنی داری از نظر عملکرد دانه وجود نداشت و تمامی تیمار ها در یک کلاس قرار گرفه بودند ، از اینرو در ارقام مذکور به منظور صرفه جویی در میزان بذر مصرفی، تراکم ٢٥٠ بذر در متر مربع برای کشت توصیه می شود اما در ارقام ٢ و ٣ و ٦ به غیر از میزان بذر ٢٥٠ بذر در متر مربع ، بین سه میزان بذر ۳۵۰، ۴۵۰ و ۵۵۰ بذر در مترمربع از نظر عملکرد دانه اختلاف معنی داری وجود نداشت لذا به منظور صرفه جویی در میزان بذر مصرفی ، برای این ارقام تر اکم ٣٥٠ بذر در متر مربع برای کشت توصیه می شود. از بین اجزای عملکرد دانه، تنها تعداد سنبله در واحد سطح و تعداد دانه در سنبله تحت تاثیر میزان بذر قرار گرفتند . بیشترین تعداد سنبله در واحد سطح به بیشترین میزان بذر یعنی ٥٥٠ بذر در متر مربع اما بیشترین تعداد دان ه در سنبله به کمترین میزان بذر یعنی ٢٥٠ بذر در متر مربع مربوط بود.