سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی مود – استادیار دانشگاه باهنر کرمان
کبری مقصودی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

سی و سه رقم گندم از لحاظ توانایی تنظیم اسمزی، به عنوان شاخص مقاومت به خشکی، با استفاده از عکسالعمل رشد کلئوپتیل تحت شرایط نرمال و تنش آب ، در آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل با سه تکرار در آزمایشگاه دانشگاه شهید باهنر کرمان مورد مقایسه قرار گرفتند . در یک آزمایش مزرعه ای نیز درقالب طرح اسپیلت پلات با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان عملکرد این واریته ها بررسی شد . تجزیه انجام شده روی داده های رشد کلئوپتیل نشان داد که ارقام دز ، کویر، روشن، بک کراس روشن زمستانه والوند در گروه توانا و بقیه ارقام در گروه غیر توانا از لحاظ توانایی تنظیم اسمزی قرار می گیرند. متوسط عملکرد واریته های توانا در تنظیم اسمزی ۱/۸ برابر بیشتر از گروه غیرتوانا بود که نشان میدهد بالاتر بودن عملکرد در گروه توانا در تنظیم اسمزی به زیادتر بودن توانایی تنظیم اسمزی آنها مربوط می باشد. در شرایط کمبود آب اختلاف بین ارقام در توانایی تنظیم اسمزی می تواند باعث انجام اختلاف در میزان رشد و طویل شدن اندام ، هم در مراحل ابتدایی و هم در مراحل بع دی رشد باشد . رقمهای توانا در تنظیم اسمزی برای کشت در مناطق خشک ارجحیت دارند.