سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرشته الهیاری – مجتمع حضرت رسول اکرم (ص)
نیلوفر مقدم – مجتمع حضرت رسول اکرم (ص)
فاطمه ایمن طلب – مجتمع حضرت رسول اکرم (ص)

چکیده:

حوادث ناگوار یا فاجعه به وقایعی گفته می وشند که به طور ناگهانی و غیر منتظره اتفاق افتاده و باعث بروز نواقص و ناتوانی ها ، ایجاد خسارت مالی و جانی فراوان و تلفات انسانی شوند. حوادث ناگوار را می توان به دو دسته حوادث طبیعی و حوادث ایجاد شده از سوی بشر دسته بندی کرد. فاجعه عموما یا طیفی از واکنش ها ، پاسخها و اختلالات هیجانی ، عاطفی ، روان تنی و رفتاری همراه می باشد که می تواند آسیب های کوتاه مدت و یا دراز مدت روانی رابدنبال داشته باشد و در کودکان سنین پایین می تواند به چنان سطوح بالایی از تغییرات عصبی ماندگار منجر گردد که توانایی های یادگیری را کند کرده و مانع داشتن کنترل بر خود گردد. مطالعاتمختلف در ارتباط با حوادث ناگوار نشان می دهد در زمینه توصیف یک حادثه ، کودکان در مارحل مختلف رشد اطلاعاتمتفاوتی از خود بروز می دهند که منعکس کننده مراحل رشد اخلاقی و فردی آنان است.
مواد و روش:
بر اساس یک مطالعه توصیفی ۶۰ کودک (۳۰ کودک در مقطع دبستان ، ۳۰ کودک در مقطع راهنمایی) در گروه های سنی ۱۲-۹ و ۱۳-۱۵ سال با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند و با پرسشنامه ای حاوی سه عبارت مورد مطالعه قرار گرفتند. ۱- احساس خود را نسبت به تسکین رنج کودکان حادثه دیده زلزله بیان کنید.۲- چه راه کارهای مقابله ای برای این کودکان پیشنهاد می کنید.۳- چه راهبردهای ویژه ای برای مقابله با چنین حوادثی پیشنهاد می کنید.
نتایج:
یافته های این مطالعه یعنی پاسخ کودکان به پرسشنامه (۱) پاسخ های عاطفی (۲) پیشنهاد راهکارهای مقابله ای (۳) پیشنهاد راهبردهایی در زمینه زلزله در گروههای سنی ۱۲-۹ و ۱۳-۱۵ سال به ترتیب در جداولی در اصل مقاله آورده شده است.
بحث:
با توجه به این بررسی کودکان دامنه ای از پاسخ های عاطفی را نسبت به تسکین رنج کودکان بازمانده از این فاجعه که محیط آنها را تحت تاثیر قرار داد نشان دادند. کودکان در این رابطه ، کودکان راه کارهای متفاوتی را برای مقابله پیشنهاد کردند که منعکس کننده روش هایی است که آموزش دیدند. خط مشی بزرگسالان یا مربیان در یاری دانش آموزان برای تطابق موثر با آسیب وارده عبارت است از ۱- دادن زمان کافی به دانش آموزان برای گفتگودر خصوص مفاهیم اجتماعی در محل حادثه ، ۲- وجود یک تسهیل کننده روانی که به تعیین و شناخت احساسات فردی احتمالی کمک نماید، ۳- تشویق دانش آموزان به تشریح مسائلی که نیازمند بحث است . از آنجائیکه برخی از کودکان از رسانه های جمعی ، مسائل بسیاری در خصوص زلزله شنیدند به نظر می رسد این مسائل تا به مدت طولانی به خاطر آوردند. کودکان نیازمند تفکر فاجعه و درک معانی برای به کارگیری بعدی در زندگی شخصی خئد هستند.