مقاله واگذاري فعاليت هاي دولتي و توسعه بستر کارآفريني سازماني در آب و فاضلاب استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۱۲۸ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: واگذاري فعاليت هاي دولتي و توسعه بستر کارآفريني سازماني در آب و فاضلاب استان گلستان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفريني
مقاله واگذاري فعاليت ها
مقاله کارآفريني فردي
مقاله کارآفريني درون سازماني
مقاله کار آفريني سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گرجي محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کارآفريني را به مثابه «موتور توسعه اقتصادي» به کار گرفته اند، زيرا مي تواند در رشد و توسعه اقتصادي کشورها که سبب افزايش بهره وري، ايجاد اشتغال و رفاه اجتماع مي شود، نقش مهمي داشته باشد. شرکت آب و فاضلاب استان گلستان در راستاي سياست خصوصي سازي اقدام به واگذاري فعاليت هاي خود به بخش خصوصي نموده است. حال نکته مورد توجه اين است که اقدام به واگذاري فعاليت ها به عنوان يکي از روش هاي خصوصي سازي چه نتايجي را براي اين سازمان در بر خواهد داشت و اينکه چه تاثيري بر کارآفريني و توسعه آن خواهد گذاشت. بنابراين سوال اصلي پژوهش حاضر اين است که: آيا ميان واگذاري فعاليت هاي دولتي و توسعه بسترکارآفريني رابطه معني داري وجود دارد؟
روش مطالعه حاضر همبستگي-پيمايشي بوده و جامعه آماري تمامي کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان گلستان به تعداد ۴۴۰ نفر که از اين تعداد، ۲۰۵ نفر به عنوان حجم نمونه و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. روش جمع آوري داده ها ميداني و کتابخانه اي و ابزار آن دو پرسشنامه و اسناد و مدارک بوده است. پايايي پرسشنامه ها به ترتيب برابر با ۰٫۹۵ و ۰٫۹۳ و روايي با استفاده از روش محتوايي و روش سازه (همساني دروني) مورد تاييد قرار گرفتند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از دو روش آمار توصيفي و استنباطي (همبستگي اسپيرمن، کاي اسکوير،فريدمن، ويلکاکسون) صورت گرفته است. در نهايت تمامي فرضيات تحقيق مورد تاييد قرار گرفته اند.