مقاله وجود نمره منفي و زيان انتخاب شانسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۵۲ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: وجود نمره منفي و زيان انتخاب شانسي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون
مقاله آزمون کاي دو
مقاله انتخاب شانسي
مقاله ضريب دشواري
مقاله ضريب تميز
مقاله نمره منفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي هاي پرسشنامه اي نمي تواند به طور شفاف رغبت و اشتياق دانشجويان را در برابر شانسي زدن گزينه ها نشان دهد. در اين مقاله سعي شده است تا ميزان موفقيت انتخاب اتفاقي و شانسي در آزمون هاي تمام تستي محاسبه شود. براي اين کار کليه پاسخ نامه هاي مربوط به دروس تمام تستي در يک نيمسال در سطح منطقه پنج تصحيح شده و دو گروه قوي و ضعيف تعيين گرديده است. سپس مقايسه اي بين پاسخ هاي اين دو بر اساس معيارهاي ضريب دشواري و ضريب تميز انجام گرفته است. نتايج در کل حاکي از مطلوب بودن اوضاع به نفع گروه پايين است. همچنين، رشته تحصيلي و شماره سوال در يک آزمون نشان دادند که به عنوان عوامل بسيار موثر هستند و وجود نمره منفي نتوانسته مانع از شانسي زدن گزينه ها شود.