سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

اسماعیل صالحی – عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه مطالعات کاربردی در انواع برنامه‌ریزی‌ها به ویژه نوع ”برنامه‌ریزی محیط زیست”، اهمیت بسیاری یافته است بنحویکه هیچ برنامه‌ریزی بدون برخورداری از پشتوانه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی کافی قادر به دفاع از برنامهء خود و مشروعیت بخشیدن به آن نخواهد بود.براین اساس ”روش انجام مطالعات و تحقیقات“ و روش” انجام برنامه‌ریزی” به دلیل همین وابستگی بسیار زیاد بعضا از یکدیگر متمایز نشده بطوریکه مانع از تشخیص ایفای نقش صحیح این دو بخش و نیز نقشتخصصی تر هر یک از پژوهشگران و برنامه‌‌ریزان می‌گردد. درواقع،هرچند هرگونه ”مطالعه” خود نیازمند برنامه‌ریزی ،و هرگونه ”برنامه‌ریزی” نیز نیازمند مطالعه است ولی نقش و ماهیت هر یک هم نسبت به یکدیگر متمایز است. بنابراین ضروریست از یکسو ماهیت و نقش روش‌شناسی مطالعات و از سوی دیگر ماهیت و نقش روش‌شناسی برنامه‌ریزی،بازشناسی و رابطه و تعامل میان آنها تصریح گردد. دراین مقاله ضمن تبیین مقایسه‌ای موضوع و ماهیت روش‌‌شناسی مطالعات و روش‌شناسی برنامه‌ریزی،" فرایند روش علمی تحقیق" و "فرایند روش علمی برنامه‌ریزی" نیز بصورت تطبیقی مورد بررسی قرار می‌گیرند. تا بر این اساس بتوان نقش و جایگاه مطالعات شهری را در برنامه‌ریزی شهری تعریف و رابطهء آن دو را(در فرایند باز خورند و داده و ستانده‌های میان هریک) مشخص نمود.