مقاله وراثت پذيري پارامترهاي فلورسانس کلروفيل و همبستگي آنها با تحمل به تنش خشکي انتهاي فصل در گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۵۴ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: وراثت پذيري پارامترهاي فلورسانس کلروفيل و همبستگي آنها با تحمل به تنش خشکي انتهاي فصل در گندم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکي
مقاله دي الل
مقاله فتوسيستم ΙΙ
مقاله فلورسانس کلروفيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: بي همتا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تايب محمد
جناب آقای / سرکار خانم: درويش فرخ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور برآورد وراثت پذيري کارايي فتوسيتم II و تعيين رابطه آن با تحمل به خشکي انتهايي در گندم نان، آزمايشي از سال ۱۳۸۵ تا۱۳۸۷ در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل به اجرا درامد. وراثت پذيري صفات از طريق تلاقي دي الل ۸×۸ درگلخانه برآورد گرديد. براي بررسي روابط صفات، تعداد ۱۸ رقم گندم نان در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۳ تکرار در شرايط نرمال و تنش خشکي انتهايي کشت گرديده و پارامترهاي فلورسانس کلروفيل و شاخص هاي تحمل به خشکي محاسبه گرديدند. نتايج نشان داد که وراثت پارامترهاي فلورسانس کلروفيل در شرايط گلخانه اي در اکثر موارد توسط مدل افزايشي غالبيت قابل توجيه است. نتايج همچنين نشان داد که نقش اثرات غالبيت در کنترل صفات بيشتر از اثرات افزايشي بوده و همه صفات مورد مطالعه توسط اثرات فوق غالبيت کنترل گرديده و وراثت پذيري خصوصي نسبتا پاييني دارند. در حالي که وراثت پذيري عمومي صفات بسيار بالا بود. بررسي روابط صفات نشان داد که پارامترهاي  F0و Fm همبستگي معني داري با تحمل به خشکي ندارند، درحالي که شاخص  Fv/Fmروابط مثبتي با تحمل به خشکي نشان داد. در مجموع با توجه به وراثت پذيري عمومي بالا، روابط معني دار به دست آمده با مقاومت به خشکي، سرعت اندازه گيري بالا، غير مخرب و ارزان بودن اندازه گيري فلورسانس کلروفيل، شاخص Fv/Fm به عنوان يک معيار مکمل در گزينش ژنوتيپ هاي متحمل خشکي توصيه گرديد.