سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کامبیز اسپهبدی –

چکیده:

به منظور تعیین تنوع ژنتیکی و تخمین وراثت پذیری صفات مختلف مورفولوژیک در بارانکSorbus torminalis (L.). Crantzدر راستای حفاظت بهتر از آن انجام شده است. از ۴۰ پایه مادری دو رویشگاه بارانک (یکی حفاظتی و دیگری تحت بهره برداری) تهیه گردید. به ازای هر یک از مادری، ۳۰ اصله نهال تولید و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در یک نهالستان کوهستانی کاشت شد. صفات زند همانی، قطر یقه، ارتفاع نتاج اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد وراث تپذیری صفات یاد شده و تنوع ژنتیکی در جمعیت حفاظتی از جمعیت تحت بهره برداری بیشتر است و در هر دو جمعیت بیشترین مقدار وراثت پذیری به صفت ارتفاع مربوط گردید.