مقاله ورزش و ارتباط آن با خودکارآمدي بر اساس الگوي مراحل تغيير در کارمندان شهر يزد در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۳۴۶ تا ۳۵۴ منتشر شده است.
نام: ورزش و ارتباط آن با خودکارآمدي بر اساس الگوي مراحل تغيير در کارمندان شهر يزد در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي مراحل تغيير
مقاله ورزش
مقاله خودکارآمدي
مقاله کارمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظلومي محمودآباد سيدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: مروتي شريف ‌آباد محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: علي رغم مزاياي ورزش بسياري از کارمندان کشورهاي مختلف فعاليت فيزيکي کافي ندارند. با توجه به اين که الگوي مراحل تغيير به عنوان يک مدل جامع شناخته شده در زمينه ورزش است و خودکارآمدي يکي از سازه هاي اصلي اين الگو مي باشد، بر آن شديم وضعيت ورزش را در کارمندان بر اساس مدل مراحل تغيير مورد بررسي قرار داده و ارتباط آن را با سازه خودکارآمدي تعيين نماييم.
روش: در اين مطالعه مقطعي ۲۲۰ نفر از کارمندان ادارات شهر يزد به روش نمونه گيري دو مرحله اي خوشه اي انتخاب شدند. به منظور جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه اي با روايي و پايايي قابل قبول، شامل دو بخش اطلاعات جمعيتي و سازه هاي مدل مراحل تغيير رفتار و خودکارآمدي، استفاده گرديد. تجزيه و تحليل داده ها به کمک نرم افزار SPSS انجام شد.
يافته ها: در نمونه پژوهش ۱۵۲ مرد و ۶۸ زن با ميانگين سني ۶۸/۸ ± ۳۴ سال شرکت کردند. از ۲۲۰ فرد مورد مطالعه ۴۴ نفر در مرحله قبل از تفکر، ۸۸ نفر در مرحله تفکر، ۳۰ نفردر مرحله آمادگي، ۱۶ نفر در مرحله عمل و ۴۲ نفر در مرحله نگهداري قرار داشتند. از نظر آماري تفاوت معني داري بين خودکارآمدي با مراحل تغيير رفتار (p<0.0001)، بين خودکارآمدي و جنس (p=0.01) و هم چنين بين خودکارآمدي با سطح تحصيلات (p=0.005) مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين پژوهش، خودکارآمدي نقش مهمي در انجام ورزش دارد و لزوما بايد حمايت همه جانبه اي از طريق نهادهاي مرتبط مانند سازمان تربيت بدني و دانشگاه ها در زمينه ارتقاي سطح خودکارآمدي صورت گيرد.