سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی شهر و ورزش

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رامین بلوچی – عضو هیئت علمی پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

چکیده:

محیط ز یست یا محیطی که در ان زندگی می کنیم در واقع تاثیر گذار بر همه تلاش ها و فعالیتها ی بدنی ما می باشد بنابر این نمی توان اثرات محیط را بر چرخهء زندگان ی انسانها ناد ی ده گرفت . بنابر این باید واقعیت را بپذ یریم که مح یط ز یست در تمام ی فعل و انفعالات عصر حاضر نقش بسزا یی دارد. انسان امر وزی به جای استفاده از نیروی بدن ی و فعالیت بیشتر کارهای خود را بوسیلهء ماشین ها ی گوناگون انجام م ی دهند . نیاکان ما برا ی انجام بسیاری از فعالیت ها ی روزمره خود مجبور به تلاش و فعالیت بدنی بودند و ا ین به سلامت جسمانی و روان ی انان کمک م ی نمود .در حال ی که دستگاه های بدن انسان طوری ساخته شده اند که با فعالیت و انجام کار بیشتر بر قابلیت ها ی انها افزوده م ی شود .فناوری ، و نوع زندگی جدید فرصت ها ی حرکتی را از
انسان سلب نموده است .در جوامع کنون ی بس یاری از افراد به مشاغل کم تحرک مشغول بوده و محدود یت حرفه ای و سا یر مشغله ها امکان فعالیت بدنی کافی به انان نمی دهدوعامل ا یجاد تنش ها و نگران ی ها ی عصب ی و روانی می گردد. بدون شک از بهتر ین راهها ی مقا بله با فقر حرکت ی و محدودیت های حرکتی ناش ی از زندگی مدرن، شرکت در فعالیتهای ورزشیاست . پژوهش ها ی انجام شده در چند دهه گذشته به اثبات رسانیده است که در صد بیماری ها و مرگ و میر بین افراد ی که بطور منظم در فعالیتهای ورزشی شرکت می جویند بسیار پا یین تر از
همتایان کم تحرک انهاست . ا ین پرسش مطرح است که انجام فعالیت های ورزشی در مح یط زی ست نا مناسب مثلا" در هوا ی الوده تا چه حد م ی تواند مفید باشد؟ بسیاری از فعالیتهای ورزشی در هوای ازاد و سا یر فعالیتها ی ورزشی که در محیط بسته انجام می شوند بطور مستقیم و غیر مستقیم از همین هوا ی موجود استفاده م ی کنند . شدت تنفس ورزشکاران در ح ین انجام فعال یت چندین برابر تنفس معمول ی است، بنابر ای ن امکان دارد مواد الاینده موجود در هوا در حجم وس یع تر وارد دستگاه تنفس و جر یان خون ورزشکارن شود و عواقب ناگوار ی به همراه داشته باشد . بنابر ا ین بین فعالیتهای ورزشی و محیط زیست ارتباط حی اتی و اساس ی برقرار است و اگر ادامه تخر یب و الوده ساز ی مح یط ز یست گسترده تر شود نه تنها فعال ی ت ورزش ی بلکه موجودیت انسانها هم باخطر جدی روبرو می شود. در جوامع ی که تخر یب محیط زیست در سطح بالا قرار داشته ناگزیریم از ترویج ورزش های طبیعی و پناه بردن به طبیعت بیش از پیش بهره جوئیم. کوهستان، دریا، مراکز ورزش طبیعی تابستان ی وزمستان ی در این راه کمک شایانی می تو اند داشته با شد . محلهای تفر یحی کنار در یا، اماکن جد یدی هستند که در سواحل احداث شده اند
واین امکان را برا ی انسان فراهم م ی کنند تا از یکی از مواهب طبیعی محیط زیست استفاده ورزش ی وتفریحی ببرد. گرچه بشر در این مسیر هم پاره ای از اوقات تاثیر نامطلوب گذاشته است.
تمایل به ترو یج ورزش و مشارکت در توسعه اقتصاد ی و فرهنگ ی منطقه م ی تواند دلیلی موجه برا ی ایجاد تغییراتی در مناطق طبیعی محسوب شود . توجه به حفظ محیط کوهستان، در یاها، جنگلها باید بر دلایل اقتصادی صرف الویت داشته باشد. ایا امروز بشراین چنین فکر و عمل می کند؟ پاسخ در بسیاری از اوقات منفی ست.