سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن منصف – استادیار گروه برق و کامپیوتر – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
علیرضا خواجه – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد – گروه برق و کامپیوتر – دانشکده فنی – دانش

چکیده:

در این مقاله ابتدا به معرفـی مسـاله در مـدار قـرار گـرفتن واحدهای نیروگاهی i و لزوم وجود یک الگـوریتم بـرای حـل آن پرداخته می شود . در ادامه این مسـاله در سیسـتم سـنتی و تجدید ساختار یافته و تفاوتهای بـه وجـود آمـده بـرای حـل مساله در دو محیط مذکور بررسی می گردد . سپس نحوه اعمال الگوریتم کلونی مورچگانبه مساله در مـدار قـرار گــرفتن واحـدها معرفــی مـی شــود . در ابتـدا ایــن الگوریتم بر روی شبکه تست استاندارد [۱] IEEE-RTS به صورت سنتی اعمال می گـردد . سـپس بـا تفکیـک واحـدهایتولیدی به صورت گروهها و در قالب شرکت های مستقل
این شبکه به صورت تجدید سـاختار شـده تغییـر یافتـه و بـا تعریف تابع هدف برای مسئله UC در این سیسـتم الگـوریتم کلــونی مورچــگان بـرای حـل ایـن مسـئله در ایـن شـبکه پیاده سازی می گردد . نتایج حا صله نشان دهنده عملکرد مناسـب این روش در ورود و خروج اقتصـادی واحـدهای شـرکتهای تولیدی است