مقاله وزن گيري در دوران بارداري و الگوي مصرف گروه هاي غذايي در مادران باردار مراجعه کننده به بيمارستان هاي شمال و شرق تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۶۰۹ تا ۶۱۷ منتشر شده است.
نام: وزن گيري در دوران بارداري و الگوي مصرف گروه هاي غذايي در مادران باردار مراجعه کننده به بيمارستان هاي شمال و شرق تهران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان باردار
مقاله دوران بارداري
مقاله هرم راهنماي غذايي
مقاله اضافه وزن
مقاله چاقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي نصرآبادي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: اميرعلي اكبري صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي‌ نصرآبادي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: استكي ترانه
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرميران پروين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به اهميت تغذيه در دوران بارداري و نقش آن در سلامت نسل آينده و نيز چاقي به عنوان عامل خطرساز بيماري هاي غير واگير، پژوهش حاضر با هدف ارزيابي افزايش وزن و الگوهاي غذايي در مادران باردار انجام گرفت.
مواد و روش ها: پژوهش از نوع مقطعي و نمونه گيري به صورت سهميه اي مبتني بر هدف (۲۶۵=تعداد) بود. داده ها به وسيله پرسش نامه اي شامل دو بخش آمارنگاري و ياد آمد غذايي ۲۴ ساعته گردآوري شد. قد و وزن مادران اندازه گيري و براي محاسبه نمايه توده بدن (BMI)، وزن پيش از بارداري از پرونده ها استخراج شد. تجزيه و تحليل آماري داده ها با انجام آزمون هاي مجذور خي، آزمون تي، همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون انجام شد.
يافته ها: %۵۷ نمونه هاي مورد بررسي داراي وزن طبيعي، ۱۵% کم وزن، ۱۶% داراي اضافه وزن و ۱۲% چاق بودند. وزن گيري در گروه هاي داراي اضافه وزن و چاق بيش از مقدار توصيه شده بود(P<0.01) . در مقايسه با مقدارهاي توصيه شده براي زنان باردار در هرم راهنماي غذايي، گروه هاي نان و غلات و شير و لبنيات کمتر و سبزي ها و ميوه ها، گوشت و جانشين هاي آن، چربي ها و شيريني ها بيشتر از مقدارهاي توصيه شده دريافت شد. مدل رگرسيون نشان داد با بالا رفتن تعداد فرزندان زنده و هفته بارداري، وزن گيري مادر افزايش و با افزايش سن و BMI پيش از بارداري، کاهش مي يابد.
نتيجه گيري: پايش مداوم وزن، ارايه الگوي غذايي مناسب و آگاهي از ميزان صحيح افزايش وزن از راهکارهاي مهم در پيشگيري از عوارض بعدي چاقي پس از زايمان به ويژه در مادران مسن تر و داراي اضافه وزن است.