سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهسا مهدوی نیا – دانشجوی کارشناسی بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرهاد عرب پورداهویی – دانشجوی کارشناسی بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

معیار سنجش ایمنی راه، آمار تصادفات است . صاحب نظران مسایل ترافیک بر این عقیده اند که ایمنی راه به سه عامل مهم، یعنی انسان،وسیله نقلیه و جاده بستگی دارد . آمار تصادفات کشور ما هشداردهنده و نگران کننده است . در تقریبًا ٤٠ درصد از تصادفات، عامل جاده نقش عمده را داشته است )قاسم زاده ابیانه ١٣٧٠ ( در این مقاله سعی شده است تا اصول اولیه طرح راه های استاندارد به عنوان یکی از راه های کنترل ترافیک مورد بحث قرار گیرد . ابتدا به بخش های اساسی سطح مقطع راه که برای طرح اصولی راه باید در نظر گرفته شوند،سپس به کنترل های مختلف در جاده، تقاطع و بزرگراه به عنوان نمونه ای از راه و در پایان نیز به پارکینگ به عنوان محل قرار گرفتن اتومبیل پرداخته شده است.