مقاله وضعيت ارزشيابي تحصيلي دروس تخصصي نظري دوره كارشناسي پيوسته مامايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۳۴۶ تا ۳۵۵ منتشر شده است.
نام: وضعيت ارزشيابي تحصيلي دروس تخصصي نظري دوره كارشناسي پيوسته مامايي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي تحصيلي
مقاله آموزش مامايي
مقاله دروس تخصصي
مقاله طبقه بندي بلوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي اشرف‌
جناب آقای / سرکار خانم: احسان پور سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استفاده از آزمون خوب پيشرفت تحصيلي، مستلزم در نظر گرفتن تمامي هدف هاي آموزشي و همه محتواي برنامه درسي است. در اين تحقيق، با توجه به اهميت دروس تخصصي نظري مامايي، محققين به ارزيابي نحوه ارزشيابي و بررسي سوالات آزمون هاي ارزشيابي از نظر سطح سوالات و تطابق آن با اهداف آموزشي پرداخته اند.
روش ها: اين تحقيق توصيفي به شكل مقطعي بر روي ارزشيابي هاي هجده درس تخصصي نظري مامايي طي دو نيم سال تحصيلي ۸۶-۱۳۸۵ انجام شد. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه بود. متغيرهاي مورد بررسي شامل ابزارهاي ارزشيابي، توزيع نوع سوالات، سطح سوالات امتحان و سطح عنوان شده در طرح درس (بر اساس طبقه بندي بلوم) و ضريب دشواري و شاخص تميز سوالات، تعداد سوالات مناسب و تعداد سوالات امتحان براي هر محتواي درسي بود. نتايج: در پنج درس (۲۷٫۷۸ درصد) امتحان ميان ترم برگزار شده بود. هفتاد و يك درصد سوالات در سطح يك طبقه بندي بلوم قرار داشت. بين سطح سوالات امتحانات ميان ترم و پايان ترم با سطح اهداف آموزشي ارتباط معني داري وجود داشت. فراواني نسبي سوالات آسان در امتحانات پايان ترم ۵۲٫۳۵ درصد بود و ۴۴٫۲۷ درصد سوالات داراي ضريب تميز مناسب بودند. بين تعداد سوالات به ازاي هر محتواي آموزشي در امتحان با برآورد تعداد سوالات مناسب براي هر محتواي آموزشي، همبستگي معني دار بود.
نتيجه گيري: اكثر ارزشيابي هاي انجام شده دروس تخصصي نظري مامايي از نوع تراكمي و سوالات عمدتا آسان و نسبت سوالات با تميز كم و نامناسب نيز بيش از حد مورد انتظار است. سوالات چند گزينه اي، معمول ترين ابزار اندازه گيري در ارزشيابي دروس نظري تخصصي مامايي است كه با كاهش سطح سوالات از سطوح مورد انتظار همراه شده است.