مقاله وضعيت اشتغال دانش آموختگان رشته مديريت خدمات بهداشتي – درماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله طب نظامي از صفحه ۲۰۳ تا ۲۰۸ منتشر شده است.
نام: وضعيت اشتغال دانش آموختگان رشته مديريت خدمات بهداشتي – درماني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش آموختگان
مقاله مديريت خدمات بهداشتي – درماني
مقاله موقعيت شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سنايي نسب هرمز
جناب آقای / سرکار خانم: دلاوري عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: غنجال علي
جناب آقای / سرکار خانم: تيمورزاده احسان
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت علي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرهاشمي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي نيا حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: داشتن نيروي كارآمد كافي در تمام رشته ها از جمله رشته هاي مرتبط با بهداشت و درمان، براي هر سازمان ضروري است. اين نيروها بعد از تربيت شدن بايد به طور مناسب از نظر جغرافيايي، نوع حرفه، تخصص و جنسيت توزيع شده، با نظارت صحيح و كارآمد به كار گرفته شوند تا بهترين اثر را داشته باشند. با توجه به كمبود اطلاعات و مستندات درخصوص فعاليت هاي شغلي دانش آموختگان رشته مديريت خدمات بهداشتي- درماني، اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت اشتغال آنها انجام شد.
روش ها: اين مطالعه توصيفي – مقطعي روي ۸۵ دانش آموخته رشته مديريت خدمات بهداشتي – درماني يكي از دانشگاه هاي علوم پزشكي شهر تهران كه به روش سرشماري انتخاب شدند انجام شد. براي جمع آوري داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد كه پايايي و روايي آن تاييد شده بود. داده هاي جمع آوري شده با نرم افزارSPSS 13  و با استفاده از آمار توصيفي و آزمون مجذور كاي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميزان دسترسي به دانش آموختگان
%۸۰، ميانگين سني دانش آموختگان ۳۴٫۲۵±۸٫۳۵ سال و ميانگين مدت خدمت ۳٫۹۲ سال بود. %۸۸٫۲ داراي مدرك كارشناسي و %۱۱٫۸ كارشناسي ارشد بودند. شغل %۷۲٫۹ دانش آموختگان متناسب با رشته تحصيلي آنها و عنوان شغلي %۷۵٫۳ دانش آموختگان مرتبط با رشته تحصيلي آنها بود. آزمون مجذور كاي ارتباط معني داري بين عنوان شغلي دانش آموختگان با رشته تحصيلي آنها نشان داد (P=0.039).
نتيجه گيري: دانش آموختگان رشته مديريت خدمات بهداشتي – درماني از نظر تناسب محتواي رشته تحصيلي با عنوان و نيازهاي شغلي و تناسب رشته تحصيلي با جايگاه شغلي در شرايط مناسبي قرار دارند و در پست هاي خدمتي متناسب با رشته تحصيلي خود به كارگرفته مي شوند.