مقاله وضعيت انتشارات علمي دانشگاه هاي علوم پزشکي ايران بر مبناي شاخص هاي کمي و کيفي علم سنجي در سال هاي ۲۰۰۶-۱۹۹۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۲۷۰ تا ۲۸۲ منتشر شده است.
نام: وضعيت انتشارات علمي دانشگاه هاي علوم پزشکي ايران بر مبناي شاخص هاي کمي و کيفي علم سنجي در سال هاي ۲۰۰۶-۱۹۹۷
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشگاه ها
مقاله ارزشيابي
مقاله پايگاه هاي اطلاعاتي
مقاله شاخص ها
مقاله ارزيابي اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: جوكار عبدالرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: به منظور ارتقاي کيفي انتشارات علمي دانشگاه هاي علوم پزشکي ايران، پژوهش حاضر کميت و کيفيت توليدات علمي اين دانشگاه ها را به موازات هم در يک دوره ده ساله مورد بررسي قرار داد. براي اين هدف، شاخص هاي کمي و کيفي علم سنجي به کار گرفته شد.
روش بررسي: اين پژوهش به روش پيمايشي انجام شد. جامعه مورد پژوهش را کل دانشگاه هاي علوم پزشکي ايران داراي توليد علمي در پايگاه ISI Web of Science در سال هاي ۲۰۰۶-۱۹۹۷ تشکيل مي داد. نمونه گيري به روش غيراحتمالي انجام شد و ۱۹ دانشگاه علوم پزشکي که حداقل ۲۵ توليد علمي داشتند، از کل ۴۲ دانشگاه علوم پزشکي ايران، به عنوان نمونه انتخاب گرديد. منابع داده شامل پايگاه مذکور، ابزار گردآوري داده ها، سيستم جستجو و تحليل استنادي پايگاه بود، ابزار تحليل داده ها، نرم افزارآماري SPSS نسخه ۱۳ و روش تحليل داده ها، آمار توصيفي بود. داده هاي مورد نياز در چهار بخش توليد، استناد، تاثير استنادي و درصد مدارک استناد شده استخراج شد و مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت.
يافته ها: رتبه بندي دانشگاه ها بر مبناي شاخص هاي کمي با رتبه بندي آن ها بر مبناي شاخص هاي کيفي نتايج متفاوتي در بر داشت. بين فهرست برترين دانشگاه ها بر مبناي چهار شاخص، ميزان هم پوشاني ۲۵ درصد بود و دانشگاه علوم پزشکي مشهد تنها دانشگاهي بود که بر مبناي هر چهار شاخص در فهرست دانشگاه هاي برتر حضور داشت.
نتيجه گيري: تفاوت نتايج رتبه بندي دانشگاه ها بر مبناي شاخص هاي کمي و کيفي، بيانگر لزوم به کار گيري شاخص هاي کيفي در کنار شاخص هاي کمي جهت ارزيابي عملکرد علمي دانشگاه هاي مزبور است.