مقاله وضعيت تامين مالي تعاونيها و شيوه هاي تقويت آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تعاون از صفحه ۲۷ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: وضعيت تامين مالي تعاونيها و شيوه هاي تقويت آن
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاون
مقاله تامين مالي
مقاله مشکلات بخش تعاون
مقاله شرکتهاي تعاوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدشمس الدين
جناب آقای / سرکار خانم: سوري اميررضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر حاصل يک پژوهش ميداني بوده كه در سال ۱۳۸۷ با هدف بررسي روشهاي تقويت تامين مالي تعاونيها در ايران انجام شده است. جامعه مورد بررسي، تعاونيهاي فعال كشورند ولي به دليل محدوديت امكانات و بودجه، بر مبناي شاخص توسعه يافتگي (HDI)، چهار استان اصفهان، قزوين، مازندران و آذربايجان غربي به عنوان استانهاي منتخب در نظر گرفته شده اند. روش نمونه گيري در اين تحقيق احتمالي و ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه بوده و به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شده است. در اين تحقيق ابتدا با طرح يک پرسشنامه باز و مصاحبه با مديران شرکتهاي تعاوني و کارشناسان بخش تعاون، مشکلات موجود و شيوه هاي تقويت تامين مالي تعاونيها دسته بندي شدند و سپس پرسشنامه نهايي با ۵۱ سوال بر اساس طيف ليكرت طراحي گرديد.
نتايج اين پژوهش نشان داد که تعاونيهاي كشور در قالب مدلهاي سنتي اداره مي شوند و به لحاظ تامين مالي فاقد روشها، نهادها و انعطاف پذيري لازم هستند که با اين وضعيت، رسيدن به سهم ۲۵ درصدي از اقتصاد ملي ميسر نخواهد بود.