مقاله وضعيت تحصيلي دانش آموختگان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي کاشان و عوامل مرتبط با آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۵۱ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: وضعيت تحصيلي دانش آموختگان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي کاشان و عوامل مرتبط با آن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله عملکرد تحصيلي
مقاله دانشجوي پزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخاريان اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: تقربي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحسيني فخرالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي نژاد سيداصغر
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عاملي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشکي تحت تاثير عوامل متعددي است و شناسايي عوامل خطرآفرين ضروري به نظر مي رسد. اين مطالعه به منظور شناسايي عملکرد تحصيلي دانش آموختگان رشته پزشکي دانشگاه علوم پزشکي کاشان و عوامل مرتبط با آن انجام گرفت.
روش ها: در مطالعه اي مقطعي، ۵۸۶ دانش آموخته رشته پزشکي دانشگاه علوم پزشکي کاشان از سال ۱۳۶۵ تا انتهاي ۱۳۸۲ به روش سرشماري انتخاب شدند. پرسش نامه اي مشتمل بر اطلاعات دموگرافيک و وضعيت تحصيلي دانش آموخته شامل معدل هر يک از دوره هاي علوم پايه، فيزيوپاتولوژي، کارآموزي، کارورزي و کل دوره مورد استفاده قرار گرفت. ميانگين معدل هر يک از دوره ها و کل دوره به طور جداگانه بررسي و به عنوان نقطه برش براي تحليل هاي آماري در نظر گرفته شد. در هر يک از دوره ها، معدل کمتر از ميانگين به عنوان وضعيت تحصيلي نامطلوب (گروه مورد) منظور شد و داده ها با استفاده از نسبت شانس و درصد تفاوت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: معدل دوره هاي علوم پايه، فيزيوپاتولوژي، کارآموزي، کارورزي و معدل کل به ترتيب ۱۷٫۳۱±۰٫۹۵ ,۱۵٫۴۲±۱٫۲۵ ,۱۴٫۶۰±۱٫۵۳ ,۱۵٫۱۳±۱٫۴۷ و ۱۵٫۴۷±۱٫۱۰ بود. در دوره علوم پايه ۴۱%، دوره فيزيوپاتولوژي ۴۲٫۷%، دوره کارآموزي ۵۰٫۵%، دوره کارورزي ۳۷٫۷% و در کل دوره ۲۷۸ نفر (۴۷٫۴%) وضعيت تحصيلي نامطلوب داشتند. سهميه پذيرش، وضعيت تاهل، جنسيت و تاخير در ورود به دانشگاه به عنوان مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر عملکرد تحصيلي گزارش شدند.
نتيجه گيري. عملکرد تحصيلي نامطلوب در دانشجويان معمول به نظر مي رسد. بر اساس نتايج اين پژوهش تجديدنظر در برنامه هاي گزينش دانشجو و حمايت از دانشجويان آسيب پذير ضروري است.