مقاله وضعيت تحصيلي و رفتاري دانش آموزان کم توان ذهني مرزي در مدارس عادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۳۵ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: وضعيت تحصيلي و رفتاري دانش آموزان کم توان ذهني مرزي در مدارس عادي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحصيلي
مقاله دانش آموزان
مقاله رفتاري
مقاله کم توان ذهني
مقاله مدارس عادي
مقاله مرزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حدادي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزي سالار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر تعيين وضعيت تحصيلي و رفتاري دانش آموزان ديرآموز مرزي بود.
روش: پژوهش توصيفي و جامعه آماري پژوهش دانش آموزان مرزي مشغول به تحصيل در مداري عادي شهرستان خميني شهر بودند که از ميان آنها ۵۸ پسر و ۴۲ دختر به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. علاوه بر مراجعه به سوابق و کارنامه هاي تحصيلي دانش آموزان، از پرسشنامه رفتاري کودکان راتر (فرم معلم، ۱۹۶۷)، آزمون هوشي ريون (فرم کودکان، ۱۹۷۴) و (پرسشنامه سنجش وضعيت اجتماعي، اقتصادي خانواده، ۱۹۸۲) و براي تجزيه و تحليل داده ها از شاخص هاي آمار توصيفي و تحليل واريانس چند متغيره استفاده گرديد.
يافته ها: نشان داد دانش آموزان پسر ديرآموز مشغول به تحصيل در مدارس عادي از نظر تحصيلي نسبت به دانش آموزان دختر ديرآموز در وضعيت ضعيف تري قرار دارند. همچنين تفاوت بين وضعيت تحصيلي و رفتاري دانش آموزان مرزي و متغيرهاي جمعيت شناختي (پايه، جنس، تحصيلات پدر و مادر و وضعيت تحصيلي و رفتاري دانش آموزان اجتماعي، اقتصادي خانواده) معنادار نبود.
نتيجه گيري: اگرچه دانش آموزان مرزي در سالهاي اوليه ورود به دبستان، نياز به توجه و مراقبت بيشتري دارند ولي از نظر تحصيلي در پايه هاي اول تا پنجم ابتدايي تفاوت معناداري در اين زمينه از خود نشان نمي دهند.