مقاله وضعيت تغذيه و عوامل مرتبط با آن در کودکان ۲۴-۰ ماهه استان خراسان جنوبي در سال ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۸ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: وضعيت تغذيه و عوامل مرتبط با آن در کودکان ۲۴-۰ ماهه استان خراسان جنوبي در سال ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وضع تغذيه اي
مقاله کودکان
مقاله سوء تغذيه
مقاله خراسان جنوبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: راغبي سوري صغري
جناب آقای / سرکار خانم: اميرخيزي فرشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: شيوع بالاي سوء تغذيه و ارتباط آن با ميزان ميرايي و نقصان رشد جسماني کودکان از مهم ترين مشکلات بهداشتي در کشورهاي در حال توسعه است. اين مطالعه با هدف ارزيابي وضع تغذيه اي و عوامل مرتبط با آن در کودکان ۲۴-۰ ماهه استان خراسان جنوبي انجام پذيرفت.
روش کار: در اين مطالعه مقطعي ۷۰۰ کودک ۲۴-۰ ماهه استان خراسان جنوبي به روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند. گردآوري داده ها از طريق پرسشنامه و مصاحبه حضوري با مادران و اندازه گيري قد و وزن کودکان انجام شد. سپس وزن و قد کودکان با جداول استاندارد مرکز ملي آمارهاي بهداشتي آمريکا (NCHS) به عنوان جامعه مرجع، مقايسه شدند. وضع تغذيه کودکان توسط سه شاخص کم وزني، کوتاه قدي و لاغري مورد ارزيابي و عوامل مرتبط با آنها مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: ميانگين و انحراف معيار سن کودکان مورد بررسي ۸۱/۷ ± ۱۴/۱۱ ماه بود. بر اساس طبقه بندي Z و منفي ۲ انحراف معيار از جامعه بازبرد، ۶/۱۰، ۳/۵ و ۶/۱۱ درصد از کودکان به ترتيب از نظر وزن براي سن (کم وزني)، قد براي سن (کوتاه قدي) و وزن براي قد (لاغري) به سوء تغذيه مبتلا بودند. وابستگي آماري معني دار بين شاخص هاي ارزيابي وضعيت تغذيه اي با سن کودک و وضعيت تغذيه کودک با شير مادر مشاهده شد (p=0.001).
نتيجه گيري: با توجه به شيوع سوء تغذيه در کودکان مورد بررسي، اقداماتي نظير تداوم تغذيه با شير مادر تا دو سالگي جهت بهبود وضع تغذيه و کاهش سوء تغذيه توصيه مي شود.