مقاله وضعيت توانمندسازها در بيمارستان هاي تامين اجتماعي تهران بر اساس الگوي تعالي سازماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۱۳۱ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: وضعيت توانمندسازها در بيمارستان هاي تامين اجتماعي تهران بر اساس الگوي تعالي سازماني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي تعالي سازماني
مقاله بيمارستان
مقاله توانمندساز
مقاله خود ارزيابي
مقاله تعالي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي اخير، اهميت کيفيت خدمات بهداشتي باعث شده است که مديران خدمات بهداشتي و درماني به مساله ارتقاي سطح کيفيت خدمات بهداشتي و درماني بيشتر توجه نمايند. الگوي تعالي سازماني، به منظور شناسايي ميزان دستيابي سازمان ها به کيفيت، عملکرد برتر و ميزان رشد آگاهي آنها نسبت به اهميت کيفيت و تعالي عملکرد، تحت يک قالب رقابتي به وجود آمده است.
با توجه به الزامات قانوني در بکارگيري اين الگو به عنوان الگوي ملي بهره وري، اين پژوهش با هدف ارزيابي وضعيت توانمندسازها در بيمارستان هاي منتخب تامين اجتماعي استان تهران بر اساس الگوي تعالي سازماني انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع توصيفي و مقطعي بوده و محيط پژوهش، شامل ۲ بيمارستان تامين اجتماعي البرز کرج و شهداي پانزده خرداد ورامين است. ابزار گردآوري داده ها، شامل پرسش نامه استاندارد الگوي تعالي سازماني بود که طي جلسات کار گروهي و مصاحبه با مديران و کارشناسان و نيز مراجعه حضوري به واحدها تکميل گرديد. داده هاي پژوهش بر اساس ۵ معيار مربوط به توانمندسازها در بيمارستان هاي مورد مطالعه جمع آوري شد.
بيمارستان البرز در زمينه معيار رهبري (۱/۴۶ درصد)، خط مشي و استراتژي (۶/۵۰ درصد) و فرآيندها (۶۱ درصد) امتياز بيشتري را نسبت به بيمارستان پانزده خرداد کسب نمود. از سويي، بيمارستان پانزده خرداد امتياز بيشتري را در معيارهاي کارکنان (۳۹/۴۷ درصد)، مشارکت ها و منابع (۵/۴۹ درصد) نسبت به بيمارستان البرز به دست آورد. در مجموع، از نظر معيار توانمندسازها، بيمارستان البرز با کسب ۳۵/۲۵۴ امتياز، رتبه نخست و بيمارستان شهداي پانزده خرداد با ۴۶/۲۳۵ امتياز مقام دوم را به خود اختصاص داد.
اين پژوهش به ارزيابي عمکرد بيمارستان ها از منظر توانمندسازها، مطابق با الگوي تعالي سازماني پرداخته است که اولين تجربه عملي در نوع خود در سطح بيمارستان هاي کشور محسوب مي شود. نتايج پژوهش نشان مي دهد که الگوي تعالي سازماني اروپا و بخشي از آن که تحت عنوان توانمندسازها ناميده مي شود، قابليت بکارگيري زيادي در بخش بهداشت و درمان دارد. استفاده از اين مدل، امکان مقايسه و نظارت بر عملکرد بيمارستان ها را از نظر توجه و پي گيري مديريت در خصوص توانمندسازي کارکنان و بيمارستان که زمينه ساز تامين اهداف و نتايج سازماني است، فراهم مي سازد.