مقاله وضعيت ثبت داده در گواهي پزشكي فوت بر اساس دستورالعمل سازمان جهاني بهداشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۸۵ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: وضعيت ثبت داده در گواهي پزشكي فوت بر اساس دستورالعمل سازمان جهاني بهداشت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علت مرگ
مقاله جوازدهي
مقاله سازمان جهاني بهداشت
مقاله مرگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسني ساروي بنيامين
جناب آقای / سرکار خانم: كبيرزاده آذر
جناب آقای / سرکار خانم: باقريان فرح آبادي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: زماني كياسري عاليه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اطلاعات مربوط به مرگ، منبع داده هاي مورد نياز براي دستيابي به اولويت هاي برنامه ريزي بهداشتي است. به لحاظ اهميت داده در تصميم گيري ها، ارزيابي از آن به منظور تعيين ميزان ثبت و خطاهاي آن ضروري مي باشد. هدف اين مقاله شناسايي وضعيت ثبت داده در گواهي پزشكي فوت بر اساس دستورالعمل سازمان جهاني بهداشت و عوامل موثر بر آن در سال ۱۳۸۵ بوده است.
روش بررسي: اين پژوهش از نوع توصيفي – مقطعي بود که در مراكز آموزشي – درماني دانشگاه علوم پزشكي مازندران انجام شد. گواهي فوت هاي صادر شده در طي يك سال از فروردين ۱۳۸۳ لغايت ۱۳۸۴ به صورت سرشماري بررسي شدند. پرسش نامه چک ليست بر مبناي اهداف تحقيق، طراحي و اشكالات آن با مطالعه مقدماتي برطرف شد و پايايي پرسش نامه با Cronbach alpha برابر ۸۷/۰ به دست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و به كارگيري آزمون هاي آمار توصيفي آناليز شدند.
يافته ها: به طور كلي ميزان ثبت داده در گواهي پزشكي علت مرگ ۵۱ درصد بود. در بخش ثبت علل پزشكي منجر به مرگ ۴/۱۶ درصد هيچ خطايي نداشتند. بيشترين خطاي ثبت علل پزشكي منجر به مرگ مربوط به خطاي ثبت يك توالي علي، ولي ناكافي ۱/۳۸ درصد و كمترين مورد مشاهده شده خطاي ثبت چند توالي علي پزشكي ناكافي،آن هم به صورت ناقص ۴/۳ درصد بود.
نتيجه گيري: ثبت داده در گواهي فوت با اشکال مواجه است. بنابراين پزشکان که مسوول صدور گواهي فوت هستند، نياز به آموزش دارند. ايجاد برنامه هاي آموزشي و فراهم آوردن امكانات تشخيصي، جهت بهبود اقلام ثبت شده بايد مورد توجه قرار گيرد.