مقاله وضعيت دريافت کالري در مادران باردار و عوامل همراه آن در مراکز بهداشتي – درماني قم، سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۱۲ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: وضعيت دريافت کالري در مادران باردار و عوامل همراه آن در مراکز بهداشتي – درماني قم، سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغذيه مادران
مقاله بارداري
مقاله زنان باردار
مقاله قم
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابديني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: احمري طهران هدي
جناب آقای / سرکار خانم: آهنگري رقيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بارداري از موقعيت هاي خاص زندگي مادران است، و تغذيه در اين دوران نقش مهمي در سلامت مادر و کودک دارد. هدف از اين مطالعه تعيين وضعيت دريافتي کالري و عوامل همراه آن در مادران باردار مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي که به روش مقطعي انجام گرفت، ۱۰۳۶ زن باردار به روش سهميه اي از ميان مراکز بهداشتي – درماني قم انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بسامد خوراک ۲۴ ساعته بود. در اين بررسي پس از تعيين ميزان مصرف مواد غذايي، کالري حاصل از آن محاسبه گرديد. تجزيه و تحليل آماري با استفاده از شاخص هاي ميانگين و جداول توزيع فراواني و آزمون هاي مجذور کاي صورت گرفت. P<0.05 سطح معني داري اختلاف ها در نظر گرفته شد.
يافته ها: %۵۰ مادران باردار از کالري مجاز روزانه برخوردار بودند، دريافت کالري مناسب در اکثريت زنان باردار خانه دار (%۵۱٫۱)، بيسواد (%۵۶٫۴)، آنهايي که در ۳ ماهه سوم بارداري قرار داشتند (%۵۸٫۸) بود. بين کالري دريافتي و شغل، سطح تحصيلات و مرحله بارداري رابطه معني دار آماري وجود داشت. ميانگين کالري حاصل از گروه متفرقه بالاتر از ساير گروه هاي غذايي بود.
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان داد تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي و ايجاد تسهيلات در محيط کار براي بهبود وضعيت تغذيه در زنان باردار شاغل و توجه ويژه به خانواده هاي کم درآمد ضروري است.