مقاله وضعيت دفع و تصفيه فاضلاب بيمارستان هاي استان مركزي ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۰۰ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: وضعيت دفع و تصفيه فاضلاب بيمارستان هاي استان مركزي ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دفع
مقاله فاضلاب بيمارستان
مقاله ايران
مقاله فاضلاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنادزاده محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي آشتياني علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: فراز ابوالحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فاضلاب خروجي بيمارستان ها كه داراي انواع ميكروارگانيسم هاي بيماري زا، راديواكتيو، مواد دارويي و مواد سمي شيميايي هستند چنانچه بدون تصفيه دفع گردند موجب آلودگي و اشاعه بيماري مي شوند؛ لذا بررسي وضعيت خروجي فاضلاب بيمارستان ها براي برنامه ريزي ضروري است.
مواد و روش ها: در طي يك مطالعه اي توصيفي – مقطعي گردآوري اطلاعات از طريق مصاحبه، مشاهده و پرسش نامه در سال ۱۳۸۸ در كليه بيمارستان هاي استان مركزي انجام گرفت. در پرسش نامه با در نظر گرفتن ۳۳ آيتم وضعيت كلي بيمارستان ها و چگونگي استفاده از سيستم فاضلاب استخراج و هم زمان از وضعيت تصفيه خانه ودفع فاضلاب بازديد به عمل آمد.
يافته ها: از مجموع ۱۹ بيمارستان موجود ۱۰ بيمارستان فاضلاب خروجي را بدون هيچ گونه تصفيه به روش سنتي وارد چاه تخليه مي نمايند و از ۴ بيمارستان داراي تصفيه خانه ۳ مورد يا عملا از كار افتاده و يا كارآيي ندارد. ۵ بيمارستان نيز بدون پيش تصفيه به شبكه فاضلاب شهري وصل شده اند. همه بيمارستان هاي استان فاقد اپراتور مشخص سيستم فاضلاب و تصفيه خانه مي باشند.
نتيجه گيري: دفع فاضلاب بيمارستان هاي استان مركزي مطلوب نمي باشد؛ لذا اقداماتي نظير انجام تحقيقات تخصصي تر، ايجاد نگرش مثبت در برنامه ريزان و تامين اعتبار لازم جهت تصفيه فاضلاب در پاره اي از بيمارستان ها پيشنهاد مي شود.