مقاله وضعيت ديسک بين مهره اي در بيماران مبتلا به تنگي کانال کمري مراجعه کننده به مرکز تصوير برداري بيمارستان امام خميني تهران (۸۶ – ۱۳۸۵) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۳۲ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: وضعيت ديسک بين مهره اي در بيماران مبتلا به تنگي کانال کمري مراجعه کننده به مرکز تصوير برداري بيمارستان امام خميني تهران (۸۶ – ۱۳۸۵)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديسک بين مهره اي
مقاله تنگي کانال فقرات کمري
مقاله ام آرآي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي سيدجوادي سيداحسان
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: صابري هژير
جناب آقای / سرکار خانم: دخت حسيني سيده سيمين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: مطالعه شيوع تغييرات دژنراتيو ديسک بين مهره اي در ام آرآي بيماران مبتلا به کمردرد با تنگي کانال فقرات کمري براي فهم بهتر اين پديده ارزشمند است.
هدف: مطالعه به منظور تعيين وضعيت ديسک بين مهره اي در بيماران مبتلا به کمردرد و تنگي کانال کمري بر اساس ام آرآي کمري آنها انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي بيماران مبتلا به کمردرد که از تير ۱۳۸۵ تا شهريور ۱۳۸۳ جهت انجام ام آرآي کمري به بيمارستان امام خميني (ره) ارجاع شده بودند و تنگي کانال فقرات کمري نيز در تصاوير آنها ديده شده بود از نظر شيوع وضعيت هاي مختلف ديسک با نرم افزار SPSS بررسي شدند.
يافته ها: از ۵۳ بيمار با تنگي فقرات کمري %۳۴ زن و %۶۶ مرد بودند (P<0.005). 51% بيماران تغييرات دژنراتيو ديسک (به ويژه فتق ديسک %۴۹ تنگي ايزوله کانال استخواني (گاهي همراه با بيرون زدگي ديسک) و %۲۴٫۵ فقط برجسته شدن ديسک داشتند. تنگي قطر قدامي – خلفي (AP) به تنهايي يا همراه با تنگي زاويه جانبي (Lateral Recess يا LR) 94.35% بود. شيوع تنگي LR به تنهايي، ۵٫۶۵% و تنگي توام AP وLR  7.5% به دست آمدند. ۲۴٫۵% بيماران پاتولوژي ديسک نداشتند.
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، تغييرات دژنراتيو ديسک در بيماران دچار تنگي کانال فقرات کمري شايع بود.