مقاله وضعيت زندگي زنان متهم به قتل شوهر (رويکرد مددکاري اجتماعي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش اجتماعي از صفحه ۱۳ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: وضعيت زندگي زنان متهم به قتل شوهر (رويکرد مددکاري اجتماعي)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشونت
مقاله زنداني
مقاله زن قاتل
مقاله قتل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقابخشي حبيب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه وضعيت خانوادگي و اجتماعي زنان زنداني در بند بانوان زندان اوين با هدف شناخت وضعيت خانوادگي و اجتماعي زناني که متهم به قتل همسران خود بوده اند، با اين پرسش اصلي آغاز شد که: «زناني که مرتکب قتل شوهران خود شده اند داراي چه وضعيت خانوادگي و اجتماعي اند؟»
روش: به رغم توصيفي بودن نوع مطالعه، پژوهشگر از سطح توصيف فراتر رفته و تلفيقي از روش هاي کمي و کيفي را براي دريافت داده هاي مورد نظر برگزيده است. ابتدا با ايجاد رابطه اي حرفه اي – صميمانه و نيز گذراندن مدتي طولاني با آنان، از طريق انجام مصاحبه هاي عميق به صورت فردي و تشکيل جلسه هاي ۶ نفره تمرکز بحث گروهي (F.G.D)، گرفتن شرح حال کامل خانوادگي و همچنين اجراي پرسشنامه اي مبتني بر وضعيت آنان، به جمع آوري داده هاي دست اول پرداخت سپس داده هاي مزبور با مدارک موجود در پرونده هاي آنان مقايسه گرديد و نتايج زير به دست آمد:
يافته ها و نتايج: ۴۷٫۵ درصد زنان مورد مطالعه، در دوران کودکي به انواع گوناگون مورد آزار قرار گرفته، خشونت هاي زيادي را در خانواده متحمل شده اند. ۱۰ درصد آنان زير سن ۱۲ سال مجبور به ازدواج گرديده و در مجموع ۷۷٫۵ درصد آنان زير ۱۸ سالگي ازدواج نموده و ۶۲٫۲ درصد آنان به اجبار، تن به ازدواج داده اند. از اين رو ۴۲٫۵ درصد آنان داراي معشوقه بوده اند. ۷۵ درصد از جمعيت مورد مطالعه، همواره از سوي شوهران، کتک خورده و ۷۲٫۵ درصدشان در وضعيت اقتصادي نامناسب و در مناطق مسکوني جرم خيز به سر مي بردند. ميانگين اختلاف سني با شوهران، ۱۲ سال بوده است.