مقاله وضعيت سازگاري جنگل کاري سنجد و زبان گنجشک و تاثيرات ادافيکي آنها در شمال غربي شهرستان تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۲۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: وضعيت سازگاري جنگل کاري سنجد و زبان گنجشک و تاثيرات ادافيکي آنها در شمال غربي شهرستان تبريز
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زبان گنجشک
مقاله سنجد
مقاله جنگل کاري
مقاله سازگاري
مقاله خاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمجيديان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جليلوند حميد
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: پارساخو آيدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي ميزان موفقيت و زنده ماني گونه هاي سنجد و زبان گنجشک در جنگل کاري اطراف فرودگاه بين المللي شهر تبريز، پارامترهاي کمي و کيفي درختان در ۹۶ قطعه نمونه ۳۰۰ مترمربعي دايره اي شکل اندازه گيري شد. جهت بررسي تاثيرات ادافيکي اين دو گونه، ۹ نمونه از دو عمق ۱۰-۰ و ۲۰-۱۰ سانتي متري خاک توده هاي جنگلي سنجد، زبان گنجشک و منطقه شاهد مجاور آنها که طبيعي و بدون پوشش گياهي بود، به صورت تصادفي برداشت شد. نتايج نشان داد که نه تنها بين گونه زبان گنجشک و سنجد از لحاظ رشد قطري، رويش ارتفاعي و ميانگين سطح مقطع در هکتار اختلاف معني د اري وجود نداشت، بلکه در بيشتر موارد گونه زبان گنجشک نسبت به سنجد از وضعيت کيفي مناسب تري برخوردار بود. در تجزيه و تحليل خاک مشخص شد که اين ۲ گونه مقدار هدايت الکتريکي خاک را در عمق ۲۰-۱۰ سانتي متر افزايش دادند، اما بر مقدار عناصر آهک و پتاسيم تاثير معني داري نداشتند. عمق ۱۰-۰ سانتي متر خاک توده زبان گنجشک و منطقه شاهد مقدار اسيديته بيشتري نسبت به عمق ۲۰-۱۰ سانتي متري داشت. درصد کربن آلي و نيتروژن نيز در عمق ۱۰-۰ سانتي متر خاک توده هاي سنجد و زبان گنجشک در سطح احتمال ۵ درصد بيشتر از عمق ۲۰-۱۰ سانتي متري بود. سنجد و زبان گنجشک در سطح احتمال ۱ درصد باعث کاهش مقدار فسفر در اعماق ۱۰-۰ و ۲۰-۱۰ سانتي متري خاک شدند. در ساير مقايسه هاي انجام شده، اختلاف معني داري بين ميانگين ها مشاهده نشد.