مقاله وضعيت سلامت جسمي و رواني و ميزان استفاده از خدمات و مراقبت هاي سالمندي در بين سالمندان ايراني مقيم استراليا و ساير سالمندان استراليايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۴۳۵ تا ۴۴۲ منتشر شده است.
نام: وضعيت سلامت جسمي و رواني و ميزان استفاده از خدمات و مراقبت هاي سالمندي در بين سالمندان ايراني مقيم استراليا و ساير سالمندان استراليايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندان
مقاله خدمات سالمندي حمايتي
مقاله اضطراب و افسردگي
مقاله عملکرد فيزيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: متيوس مارك
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زكيا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به بررسي تاثير عوامل فرهنگي بر وضعيت سلامت و ميزان استفاده از خدمات و مراقبت هاي اساسي و حمايتي سالمندي در بين سالمندان ايراني مهاجر و نيز بررسي تفاوت هاي شاخص هاي سلامتي و استفاده از مراقبت ها و خدمات سالمندي در بين سالمندان ايراني و استراليايي مي پردازد. دستاوردهاي اين مطالعه مي تواند به سياست گذاري هاي بهداشتي مليت هاي مختلف در استراليا و همچنين عدالت اجتماعي و افزايش برابري حقوق سالمندان ايراني مهاجر و دسترسي بيشتر آنان به خدمات و مراقبت هاي سالمندي کمک خواهد نمود. در اين تحقيق تعداد ۳۰۲ سالمند ايراني مهاجر که سن آنها ۶۵ سال و بيشتر بوده و حداقل شش ماه در سيدني استراليا زندگي مي کردند، شرکت نمودند. اين بررسي يک مطالعه مقطعي بوده که در سال هاي ۲۰۰۷-۲۰۰۵ ميلادي انجام شده است. روش گردآوري داده ها به شکل مصاحبه چهره به چهره، مصاحبه تلفني و ارسال پرسشنامه از طريق پست و عودت فرم تکميل شده توسط سالمندان بوده است. يافته هاي پژوهش نشان دادند كه سالمندان مهاجر ايراني در مقايسه با سالمندان استراليايي، مشکلات روحي و رواني (اضطراب و افسردگي) بيشتري داشتند. محدوديت بيشتري در عملکرد فيزيکي داشته و نياز بيشتري به کمک يا نظارت در انجام فعاليت هاي روزانه زندگي داشتند. احساس خوب بودن رواني در سالمندان ايراني کمتر بود. همچنين ميزان استفاده از خدمات و مراقبت هاي اساسي و حمايتي سالمندي در بين ايرانيان در حدود سه برابر کمتر از سالمندان استراليايي بود. ايرانياني که در خانه به زبان انگليسي تکلم نمي کردند از اضطراب و افسردگي بيشتري رنج مي بردند و نيز محدويت هاي فيزيکي عملکردي بيشتري داشتند. سالمندان ايراني که سطح زبان انگليسي بهتري داشتند، از اضطراب و افسردگي کمتري برخوردار بوده و نياز کمتري به کمک يا فرد مراقب در انجام فعاليت هاي روزمره زندگي داشته و نيز تمايل بيشتري در استفاده از خدمات و مراقبت هاي پزشکي و بهداشتي داشتند. نتايج نشان دادند که متغيرهاي سلامت جسمي و رواني به جز متغير احساس رفاه رواني، عامل تعيين کننده اي در استفاده از مراقبت هاي پزشکي و بهداشتي در بين سالمندان ايراني هستند. همچنين هيچيک از متغيرهاي سلامت جسمي و رواني عامل تعيين کننده در استفاده از خدمات سالمندي پايه و اساسي در بين سالمندان ايراني نبودند و تنها متغير انجام فعاليت هاي روزانه زندگي عامل تعيين کننده در استفاده از خدمات سالمندي حمايتي بود. نتيجه اين كه سالمندان ايراني مهاجر، وضعيت بدتري از نظر اختلالات اضطراب و افسردگي و عملکرد فيزيکي در مقايسه با سالمندان استراليايي داشتند و در اين بين آنهايي که به زبان انگليسي تسلط کمتري داشتند، در معرض خطر بيشتري بودند. بطور کلي متغيرهاي سلامت جسمي و رواني عامل تعيين کننده در استفاده از مراقبت هاي پزشکي و بهداشتي در بين سالمندان ايراني هستند. در حالي که در استفاده از خدمات سالمندي پايه و اساسي و حمايتي، متغيرهاي سلامت جسمي و رواني عامل تعيين کننده نيستند.