مقاله وضعيت سلامت رواني زنان مراجعه کننده به پايگاه هاي سلامت استان قزوين (۱۳۸۷) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۵۶ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: وضعيت سلامت رواني زنان مراجعه کننده به پايگاه هاي سلامت استان قزوين (۱۳۸۷)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت رواني
مقاله پرسش نامه سلامت عمومي ۲۸ سوالي
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: گلچين ماهرخ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: زنان نقش مهمي در خانواده دارند و سلامت رواني آن ها بر سلامت اعضاي خانواده تاثير مي گذارد. بنابراين، برنامه ريزي ارايه خدمات اساسي بهداشت روان براي زنان استان قزوين ، نيازمند اطلاعاتي در خصوص وضعيت کنوني سلامت رواني آن ها است.
هدف: مطالعه به منظور ارزيابي وضعيت سلامت رواني زنان مراجعه کننده به پايگاه هاي سلامت استان قزوين انجام شد.
مواد و روش ها :اين مطالعه مقطعي در سال ۱۳۸۷ بر روي ۱۵۳۱ زن مراجعه کننده به پايگاه هاي سلامت استان قزوين که پرسش نامه سلامت عمومي را تکميل نموده بود، انجام شد. نقطه برش در مقياس کلي براي تشخيص افراد بيمار، ۲۳ و بالاتر و براي تشخيص افراد بيمار در هريک از مقياس هاي فرعي ۱۴ منظور شد. داده ها با آزمون هاي آماري تي، فيشر و ضريب همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ۳۸٫۵% زنان، از سلامت رواني مطلوبي برخوردار نبودند. شيوع اختلال رواني در گروه سني ۲۰ تا ۲۹ سال (۳۲٫۶%) و متاهلين (%۷۵) بيش تر از ديگر گروه ها بود. بين سن و زير مقياس علايم جسماني (P=0.025)، سن و افسردگي (P<0.01) رابطه معني دار وجود داشت.
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، به طور کلي سلامت رواني زنان استان قزوين مناسب نبود. بنابراين، توجه بيش تر به سلامت روان از طريق برنامه هاي آموزشي مدون و تدوين برنامه هاي اجرايي جهت ارتقاي سلامت زنان در قزوين ضروري است.